Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Certifikační orgán

Certifikační orgán zaručuje přesnost a řádnost výkazů výdajů a žádostí o platby před jejich zasláním. Na řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti se podílejí i členské státy, regiony a další zprostředkující subjekty. Pro každý operační program spolufinancovaný z těchto fondů je certifikační orgán jmenován jednou nebo několika z výše uvedených skupin.

Mezi konkrétní úkoly certifikačních orgánů patří:

  • prokazovat slučitelnost výdajů s vnitrostátními pravidly a kritérii a také s pravidly a kritérii EU
  • zajišťovat, aby příslušné řídící orgány měly své požadavky podloženy dostatečnými informacemi
  • přihlížet ke zprávám o auditu
  • vést digitální počítačové záznamy
  • vést účty o nevyužitých/vrácených finančních prostředcích, které se mají vrátit Komisi.

Další podrobnosti

Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti - viz článek 61 - Úkoly certifikačního orgánu pdf 748 KB] English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média