Navigation path

Additional tools

Sanasto

Menoluokat

Menoluokkien avulla voidaan mitata, kuinka hyvin EU:n rakenne- ja koheesiorahastoista rahoitusta saaneilla ohjelmilla ja hankkeilla on pystytty edistämään kasvua ja luomaan työpaikkoja.

Menoluokat on määritelty kasvua ja työllisyyttä koskevien EU:n suuntaviivojen perusteella, ja ne luetellaan yleisiä rahoitussääntöjä koskevassa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/2006. Kaikkien asetuksessa mainituista rahastoista yhteisrahoitusta saavien toimenpideohjelmien menot on luokiteltava johonkin näistä menoluokista, joita ovat esimerkiksi "Tutkimuskeskusten TTK-toimet" ja "Itsenäisen ammatinharjoittamisen ja yritysten perustamisen tukeminen".

Lisätietoja

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 - ks. liite IV pdf 748 KB] English

Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (2005-2008) pdf 363 KB] English Deutsch français

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media