Navigation path

Additional tools

A–Y

Kulutuste kategooriad

Kulutuste kategooriad aitavad mõõta ELi struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate programmide ja projektide panust majanduskasvu edendamisse ja töökohtade loomisse.

Nõukogu määruses 1083/2006, millega nähakse ette rahastamise üldsätted, loetletud kategooriad põhinevad ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssetel suunistel. Seega peab kõigi nimetatud fondidest kaasrahastatavate rakendusprogrammide puhul kategoriseerima kulutused vastavalt asjaomastele rubriikidele. Kõnealused kategooriad hõlmavad paljusid valdkondi, alates teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise alasest tegevusest uurimiskeskustes kuni füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamise ning ettevõtte asutamise toetamiseni.

Lisateave

Nõukogu määrus 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta - vt IV lisa pdf 748 KB] English

Majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssed suunised (2005-2008) pdf 363 KB] English Deutsch français

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis