Navigation path

Additional tools

od A po Z

Doplnkovosť

Doplnkovosť je jedným z princípov, ktorými sa riadi fungovanie štrukturálnych fondov. Podľa tohto princípu nesmú príspevky zo štrukturálnych fondov nahrádzať verejné alebo rovnocenné štrukturálne výdavky členského štátu v dotknutých regiónoch. Inými slovami, finančné prostriedky prideľované zo štrukturálnych fondov nemôžu viesť k zníženiu vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov v týchto regiónoch. Uplatňovanie princípu doplnkovosti sa kontroluje v prípade regiónov, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia.

Na začiatku programového obdobia Komisia stanoví výšku výdavkov, ktoré má členský štát vynakladať počas tohto obdobia (predbežné overovanie). Komisia overí dodržiavanie princípu doplnkovosti zo strany každého členského štátu v polovici programového obdobia (2011) a po jeho ukončení (2016).

Viac informácií

Doplnkovosť English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá