Navigation path

Additional tools

Finančno upravljanje

Čeprav so strukturni skladi del proračuna Evropske unije, se njihova sredstva razdeljujejo po sistemu deljene odgovornosti med Evropsko komisijo in nacionalnimi organi:

 • Komisija po pogajanjih odobri razvojne programe , ki so jih predlagale države EU, in dodeli sredstva;
 • države/regije EU upravljajo programe, jih izvajajo z izbiro projektov, jih nadzorujejo in ocenjujejo;
 • Komisija sodeluje pri spremljanju programa, dodeljuje in izplačuje odobrene izdatke ter preverja nadzorne sisteme.

Za vsak operativni program nacionalni organ imenuje:

 • organ upravljanja (nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali javni oz. zasebni organ za upravljanje operativnega programa);
 • certifikacijski organ (nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ za potrjevanje izkazov o izdatkih in vlog za plačilo pred njihovo predložitvijo Komisiji);
 • revizijski organ (nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ za vsak operativni program za nadzor učinkovitega delovanja upravnega in nadzornega sistema).

Nova poenostavljena pravila

En program = en sklad

To načelo Evropskemu skladu za regionalni razvoj in Evropskemu socialnemu skladu omogoča, da financirata dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe drugega sklada (skupni znesek teh sredstev je omejen na ≤ 10 % sredstev EU, dodeljenih vsakemu prednostnemu območju operacijskega programa).

Izjemoma lahko Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad skupaj financirata infrastrukturne in okoljske programe.

Obveznosti

Proračunske obveznosti za operativne programe se izračunajo glede na letni delež, glede na sklad in glede na cilj. Komisija prvi letni delež dodeli pred sprejetjem operativnega programa. Kasneje dodeli deleže do 30. aprila posameznega leta.

Samodejna razveljavitev dodelitve

Komisija samodejno razveljavi vsak del proračunske obveznosti, ki ni bil uporabljen ali za katerega do konca drugega leta po letu proračunske obveznosti ni prejela zahtevka za plačilo.

Pogoji za financiranje

Lizbonski cilji

Skladi morajo biti namenjeni za prednostne naloge EU pod skupnim naslovom „gospodarska rast in delovna mesta“ (lizbonska strategija). Komisija in države članice zagotavljajo, da je 60% izdatkov vseh držav za cilj konvergence ter 75% izdatkov za cilj konkurenčnosti in zaposlovanja namenjenih tem prednostnim nalogam. Kategorije izdatkov pdf[94kB]

Zgornje meje sofinanciranja

Najvišji odstotek sofinanciranja za vsak cilj:

 • konvergenca: 75% – 85%
 • konkurenčnost in zaposlovanje: 50% – 85%
 • evropsko teritorialno sodelovanje: 75% – 85%
 • kohezijski sklad: 85%

Upravičeni izdatki

Upravičeni izdatki so izdatki, nastali med 1. 1. 2007 in 31. 12. 2015. Sofinancirane transakcije ne smejo biti zaključene pred začetnim datumom upravičenosti. Pravila se določijo na nacionalni ravni, razen če posebna pravila skladov določajo drugače (drugače kot v obdobju 2000–06, ko so bila pravila določena na ravni EU).

"Pravila in pogoji za dejavnosti, ki jih sofinancirajo strukturni skladi in Kohezijski sklad - Pregled pravil o upravičenosti za programsko obdobje 2007–2013" pdfEnglish[165kB] – februar 2009

Izobraževanje in usposabljanje

 • 2010 - Usposabljanje vodij usposabljanja English
 • 2009 - Usposabljanje vodij usposabljanja English

Se förvaltning av fonderna 2000–2006 Deutsch English español français italiano

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji