Navigation path

Additional tools

Finančné riadenie

Aj keď sú prostriedky zo štrukturálnych fondov súčasťou rozpočtu EÚ, spôsob ich vynakladania sa zakladá na systéme spoločnej zodpovednosti Európskej komisie a národných orgánov:

 • Komisia prerokúva a schvaľuje rozvojové programy , ktoré navrhujú členské štáty EÚ, a prideľuje zdroje;
 • členské krajiny a ich regióny sú zodpovedné za riadenie programov a za výber, kontrolu a hodnotenie projektov;
 • Komisia sa podieľa na monitorovaní programov, viaže a vypláca schválené výdavky a overuje kontrolné systémy.

Pre každý operačný program, národný orgán vymenuje:

 • riadiaci orgán (národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy alebo súkromný/verejný subjekt, ktorý riadi operačný program);
 • certifikačný orgán (národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy, ktorý osvedčuje prehlásenie o výdavkoch a žiadosti o platby pred ich zaslaním Komisii);
 • orgán auditu (národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy pre každý operačný program, ktorý dohliada na efektívne fungovanie riadiaceho a monitorovacieho systému).

Nové zjednodušené pravidlá

Jeden program = jeden fond

Toto pravidlo EFRR a ESF umožňuje financovanie opatrení, ktoré spadajú do kompetencie iného fondu (obmedzené na ≤10 % prostriedkov EÚ pridelených na každú prioritnú oblasť v rámci určitého operačného programu).

Výnimkou sú prípady, keď sa z EFRR a Kohézneho fondu spoločne financujú programy v oblasti infraštruktúry a životného prostredia.

Viazané rozpočtové prostriedky

Rozpočtové záväzky týkajúce sa operačných programov sa prijímajú podľa ročného podielu, fondu a cieľa. Komisia najprv prijme záväzok týkajúci sa prvého ročného podielu pred prijatím operačného programu. Následne prijíma záväzky do 30. apríla každého roka.

Automatické zrušenie záväzku

Ak časť rozpočtového záväzku ostala nevyužitá alebo ak Komisia nedostala žiadne žiadosti o platby, automaticky uvoľní túto časť záväzku najneskôr do konca druhého roka od prijatia rozpočtového záväzku.

Podmienky financovania

Zohľadnenie cieľov lisabonskej stratégie

Fondy sa v súčasnosti musia zameriavať na priority EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti (lisabonská stratégia). Komisia a členské štáty zabezpečujú, že sa na tieto priority vynakladá 60 % celkových výdavkov, ktoré majú členské štáty vyhradené na cieľ Konvergencia, a 75 % celkových výdavkov, ktoré sa vynakladajú na cieľ Konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Kategórie výdavkov pdf[117kB]

Maximálne úrovne spolufinancovania

Maximálny podiel spolufinancovania pre každý cieľ:

 • Konvergencia: 75% – 85%
 • Konkurencieschopnosť a zamestnanosť: 50% – 85%
 • Európska územná spolupráca: 75% – 85%
 • Kohézny fond: 85%

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky sú tie, ktoré vzniknú medzi 1. 1. 2007 – 31. 12. 2015. Spolufinancované transakcie nesmú byť dokončené pred začiatkom tohto obdobia. Pravidlá sa stanovujú na národnej úrovni okrem jasne definovaných výnimiek (v období 2000 – 2006 sa pravidlá stanovovali na úrovni EÚ).

"Pravidlá a podmienky týkajúce sa opatrení spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu – Prehľad pravidiel oprávnenosti na programové obdobie 2007 – 2013" pdfEnglish[165kB] - február 2009

Podujatia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

 • 2010 – Odborná príprava školiteľov English
 • 2009 – Odborná príprava školiteľov English

Viď. riadenie fondov v rokoch 2000 - 2006 Deutsch English español français italiano

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá