Navigation path

Additional tools

Financieel beheer

Hoewel de structuurfondsen onder de EU-begroting vallen, zijn de EU-Commissie en de EU-landen gezamenlijk verantwoordelijk voor de besteding van de gelden:

 • de EU-landen stellen programma's voor en overleggen erover met de Commissie, die ze goedkeurt en middelen ter beschikking stelt
 • de EU-landen/-regio's beheren de programma's en kiezen, controleren en beoordelen de projecten
 • de Commissie draagt bij aan het programmatoezicht, legt gelden vast, betaalt de goedgekeurde uitgaven en toetst de controlesystemen

Voor elk operationeel programma benoemt de nationale overheid

 • een beheersautoriteit : een nationale, regionale of plaatselijke overheid of een overheids- of particuliere instantie die het programma beheert
 • een certificeringsinstantie : een nationale, regionale of plaatselijke overheid of instantie die de uitgavendeclaraties en betalingsaanvragen certificeert en overmaakt aan de Commissie
 • een controle-orgaan : een nationale, regionale of plaatselijke overheid of instantie die voor elk operationeel programma de goede werking van het beheer- en toezichtsysteem controleert

Vereenvoudiging van de regels

Eén programma = één fonds

Dankzij dit principe kunnen het EFRO en het ESF elk een beperkte aanvullende bijdrage leveren aan activiteiten die onder andere fondsen vallen (maximaal 10% van de EU-middelen per prioriteit van een operationele programma).

Een uitzondering hierop is dat het EFRO en het Cohesiefonds samen infrastructuur- en milieuprogramma's steunen.

Betalingsverplichtingen

De Commissie legt de begrotingsmiddelen voor operationele programma's vast in jaarlijkse tranches per fonds en per doelstelling. De eerste jaarlijkse tranche legt zij vast vóór goedkeuring van het operationeel programma, de tranches daarna ieder jaar vóór 30 april.

Automatische annulering

Als een land begrotingsmiddelen niet gebruikt of geen betalingsaanvraag indient voor het eind van het tweede jaar volgende op de begrotingsvastlegging, annuleert de Commissie automatisch een deel van de vastgelegde middelen.

Subsidievoorwaarden

Lissabonvoorwaarde

De middelen moeten bijdragen aan groei en werkgelegenheid, de prioriteiten van de Lissabon-strategie. De Commissie en de EU-landen moeten 60% van de convergentiemiddelen en 75% van de middelen voor concurrentievermogen en werkgelegenheid aan deze prioriteiten besteden; meer informatie over de uitgavencategorieën pdf[83kB]

Plafonds voor co-financiering

Maximumpercentage per doelstelling:

 • convergentie 75% – 85%
 • concurrentievermogen en werkgelegenheid 50% – 85%
 • Europese territoriale samenwerking 75% – 85%
 • Cohesiefonds 85%

Financierbare uitgaven

Uitgaven gemaakt van 1-1-2007 tot 31-12-2015 komen in aanmerking voor co-financiering. De projecten waarvoor steun wordt aangevraagd mogen niet reeds zijn voltooid vóór de datum van aanvraag. De EU-landen nemen zelf verdere regels aan voor de financiering van uitgaven, tenzij de EU-regels anders bepalen (verschil met de periode 2000-2006, toen de financieringsregels op EU-niveau werden vastgelegd).

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" pdfEnglish[165kB] - februari 2009

Cursussen

 • 2010 - Train de trainers English
 • 2009 - Train de trainers English

Zie het beheer van de fondsen in 2000-2006 Deutsch English español français italiano

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte