Navigation path

Additional tools

Finanšu vadība

Lai gan struktūrfondi ir ES budžeta daļa, to izmantošanu nosaka Eiropas Komisijas un valsts iestāžu kopējas atbildības sistēma:

 • Komisija apspriež un apstiprina ES dalībvalstu ierosinātās attīstības programmas un piešķir resursus;
 • ES dalībvalstis vai to reģioni pārvalda programmas, īsteno tās, izvēloties projektus, kā arī kontrolē un izvērtē tās.
 • Komisija iesaistās programmu uzraudzībā, uzņemas finansējuma saistības, izmaksā apstiprinātos līdzekļus un pārbauda kontroles sistēmas.

Valsts iestāde norīko katrai darbības programmai:

 • vadošo iestādi (valsts, reģionālu vai vietēju varas iestādi vai struktūru, kas apstiprina izdevumu pārskatus un maksājumu pieteikumus pirms to nosūtīšanas Komisijai);
 • sertifikācijas iestādi (publiska iestāde vai organizācija valsts, reģiona vai vietējā līmenī, kas apstiprina izdevumu pārskatus un maksājumu pieteikumus pirms to nosūtīšanas Komisijai);
 • revīzijas iestādi (valsts, reģionālu vai vietēju varas iestādi vai struktūru katrai darbības programmai, kas pārrauga vadības un uzraudzības sistēmas efektīvu darbību).

Jauni vienkāršoti noteikumi

Viena programma = viens fonds

Šis princips gan ERAF, gan ESF sniedz iespēju finansēt darbības, kas ietilpst otra fonda darbības jomā (nepārsniedzot ierobežojumu 10 % no ES resursiem, kas piešķirti katrai darbības programmas prioritārajai jomai).

Izņēmums ir situācijas, kad ERAF un Kohēzijas fonds kopīgi finansē infrastruktūras un vides programmas.

Saistības

Uz darbības programmām attiecināmās budžeta saistības tiek noteiktas vienam gadam, vienam fondam un vienam mērķim. Komisija uzņemas finansiālas saistības par pirmo ikgadējo finansējuma daļu pirms darbības programmas pieņemšanas. Pēc tam tā uzņemas finanšu saistības par finansējuma daļām līdz katra gada 30. aprīlim.

Automātiska saistību atcelšana

Komisija automātiski atceļ daļu budžeta saistību, ja tā nav izmantota vai ja līdz otrā gada beigām pēc budžeta saistību pieņemšanas nav saņemts maksājuma pieteikums.

Finansēšanas nosacījumi

Lisabonas stratēģijā noteiktie mērķi

Finansējums tagad piešķirams atbilstoši ES prioritātēm izaugsmes un nodarbinātības jomā (Lisabonas stratēģija). Komisija un ES dalībvalstis nodrošina, ka 60% no visu dalībvalstu izdevumiem saskaņā ar mērķi “konverģence” un 75 % no izdevumiem saskaņā ar mērķi ”konkurence un nodarbinātība”, tiktu izmantoti šīm prioritātēm 75% of expenditure on Competitiveness and Employment target these priorities. Izdevumu kategorijas pdf[108kB]

Līdzfinansējuma maksimālais apjoms

Maksimālais līdzfinansējums katram mērķim:

 • konverģence: 75% – 85%
 • konkurētspēja un nodarbinātība: 50% – 85%
 • Eiropas teritoriālā sadarbība: 75% – 85%
 • Kohēzijas fonds: 85%

Atbilstīgie izdevumi

Lai izdevumus uzskatītu par atbilstīgiem, tiem ir jābūt samaksātiem laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim. Līdzfinansētās darbības nedrīkst būt pabeigtas pirms finansēšanas perioda sākuma datuma. Noteikumus pieņem valsts līmenī, izņemot gadījumus, kad konkrētos fondu noteikumos ir paredzēts citādi (2000.–2006. gadā noteikumus pieņēma ES līmenī).

"Noteikumi un nosacījumi, kas jāpiemēro pasākumiem, kurus līdzfinansē no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda — pārskats par atbilstības noteikumiem 2007.–2013. gada plānošanas periodā" pdfEnglish[165kB] 2009. gada februāris

Izglītības un apmācību pasākumi

 • 2010 — pasniedzēju apmācība English
 • 2009 — pasniedzēju apmācība English

Skatīt fondu pārvaldību 2000.-2006. gadā Deutsch English español français italiano

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi