Navigation path

Additional tools

Finansų valdymas

Nors struktūriniai fondai yra ES biudžeto dalis, jų lėšų naudojimo sistema grindžiama bendra Europos Komisijos ir nacionalinių valdžios institucijų atsakomybe:

 • Komisija svarsto ir patvirtina ES valstybių narių siūlomas vystymo programas.
 • ES valstybės narės (regionai) šias programas valdo, įgyvendina per išrinktus projektus, kontroliuoja ir vertina;
 • Komisija dalyvauja programų stebėjime, įsipareigoja padengti ir padengia reikalavimus atitinkančias išlaidas, tikrina kontrolės sistemas.

Valstybės administracija kiekvienai veiklos programai paskiria:

 • vadovaujančiąją instituciją (veiklos programą valdanti nacionalinė, regioninė ar vietos valdžios institucija arba viešoji (privačioji) organizacija);
 • tvirtinančiąją instituciją (nacionalinė, regioninė ar vietos valdžios institucija arba organizacija, tvirtinanti Komisijai siunčiamas išlaidų ataskaitas ir mokėjimo paraiškas)
 • audito instituciją (nacionalinė, regioninė ar vietos valdžios institucija arba organizacija, tikrinanti kiekvienos veiklos programos valdymo ir stebėjimo sistemos veiksmingumą).

Naujos supaprastintos taisyklės

Viena programa – vienas fondas

Taip ERPF lėšomis gali būti finansuojami ESF veiksmai, o ESF lėšomis – ERPF veiksmai (bet tam galima panaudoti ne daugiau kaip 10 % ES išteklių, skirtų kiekvienai prioritetinei veiklos programos sričiai).

Išimtis – ERPF ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamos infrastruktūros ir aplinkosaugos programos.

Įsipareigojimai

Biudžetiniai įsipareigojimai finansuoti veiklos programas skaičiuojami metinėmis dalimis, pagal fondą ir pagal tikslą. Pirmąją metinę dalį Komisija įsipareigoja skirti prieš patvirtindama veiklos programą. Vėliau ji iki kiekvienų metų balandžio 30 d. įsipareigoja skirti likusias dalis.

Automatiškas įsipareigojimų panaikinimas

Komisija automatiškai panaikina biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri liko nepanaudota arba dėl kurios ji negavo mokėjimo paraiškos iki antrųjų metų po įsipareigojimo metų pabaigos.

Finansavimo sąlygos

Parama Lisabonos strategijai

Dabar fondai turi remti ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo prioritetus (Lisabonos strategiją). Komisija ir ES valstybės narės užtikrina, kad šiuos prioritetus atitiktų 60% visų valstybių išlaidų konvergencijai ir 75% išlaidų konkurencingumui ir užimtumui.Išlaidų kategorijos pdf[110kB]

Kiekvieno tikslo bendrojo finansavimo dalis negali viršyti:

Bendrojo finansavimo ribos

 • Konvergencijos: 75% – 85%
 • Konkurencingumo ir užimtumo: 50% – 85%
 • Europos teritorinio bendradarbiavimo: 75% – 85%
 • Sanglaudos fondo: 85%

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrai finansuojamos operacijos negali būti užbaigtos anksčiau, nei jų išlaidos taps tinkamos finansuoti. Jei konkretaus fondo taisyklėse nenumatyta kitaip, nustatomos nacionalinės taisyklės (priešingai nei 2000–2006 m. laikotarpiu, kai buvo nustatytos ES taisyklės).

"Veiksmų finansavimo iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo taisyklės ir sąlygos – 2007–2013 m. programavimo laikotarpio finansavimo taisyklių apžvalga" pdfEnglish[165kB] - 2009 m. vasario mėn

Švietimo ir mokymo renginiai

 • Train the trainers („Instruktorių mokymas“) – 2010 English
 • Train the trainers – 2009 English

Žr. lėšų valdymas 2000–2006 m. Deutsch English español français italiano

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos