Navigation path

Additional tools

Financijsko upravljanje

Iako su strukturni fondovi dio proračuna EU-a, način na koji se oni koriste temelji se na sustavu zajedničke odgovornosti između Europske komisije i nacionalnih nadležnih tijela:

  • Komisija pregovara i odobrava razvojne programe koje predlažu države članice EU-a te dodjeljuje sredstva
  • države članice/regije EU-a upravljaju programima, provode ih odabirući projekte, kontroliraju ih i ocjenjuju
  • Komisija je uključena u praćenje programa i ona dodijeljuje i isplaćuje odobrene izdatke te provjerava sustave kontrole

Za svaki operativni program nacionalno nadležno tijelo imenuje sljedeća tijela:

  • upravno tijelo (nacionalno, regionalno ili lokalno javno tijelo ili javno/privatno tijelo koje upravlja operativnim programom)
  • certifikacijsko tijelo (nacionalno, regionalno ili lokalno javno tijelo ili tijelo koje ovjerava izjavu o izdacima i zahtjeve za plaćanje prije njihovog slanja Komisiji)
  • revizorsko tijelo (nacionalno, regionalno ili lokalno javno tijelo ili tijelo za svaki operativni program koje nadgleda učinkovito funkcioniranje sustava upravljanja i praćenja.

Nova pojednostavljena pravila

Jedan program = jedan fond

Time se dozvoljava da se sredstvima iz EFRR-a i ESF-a financiraju djelovanja obuhvaćena drugim fondom (iznos je ograničen na ≤ 10 % sredstava EU-a dodijeljenih svakom prioritetnom području operativnih programa)

Iznimka je zajedničko financiranje programa za infrastrukturu i okoliš sredstvima iz EFRR-a i Kohezijskog fonda.

Preuzete obveze

Proračunske obveze za operativne programe izračunavaju se po godišnjem udjelu, po fondu i po cilju. Komisija dodjeljuje prvi godišnji udio prije donošenja operativnog programa. Nakon toga dodjeljuje udjele svake godine do 30. travnja.

Automatski opoziv

Dio proračunske obveze Komisija automatski opoziva ako je on neiskorišten ili ako nije zaprimljen zahtjev za plaćanje do kraja druge godine nakon godine proračunske obveze.

Uvjeti financiranja

Ciljevi Lisabonske strategije

Sredstva iz fondova sada se moraju usmjeriti na prioritete povezane s rastom i radnim mjestima u EU-u(Lisabonska strategija). Komisija i države članice omogućuju da 60% izdataka svih zemalja povezanih s ciljem konvergencije i 75% izdataka povezanih s ciljem konkurentnosti i zapošljavanja bude usmjereno na te prioritete. Kategorije izdataka pdf [79KB]

Gornje granice sufinanciranja

Najveći iznos sufinanciranja za svaki cilj

  • cilj konvergencije: 75% – 85%
  • cilj konkurentnosti i zapošljavanja: 50% – 85%
  • cilj europske teritorijalne suradnje: 75% – 85%
  • Kohezijski fond: 85%

Prihvatljivi izdaci

Prihvatljivi izdaci su oni izdaci nastali u razdoblju od 1. 1. 2007. do 31. 12. 2015. Sufinancirane transakcije ne smiju se provesti prije početnog datuma prihvatljivosti. Pravila se određuju na nacionalnoj razini osim u slučajevima kada se u posebnim pravilima fondova predviđaju drugačija pravila (razlika u odnosu na razdoblje 2000. – 2006. kada su se pravila određivala na razini EU-a).

"Pravila i uvjeti primjenjivi na djelovanja sufinancirana sredstvima iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda – pregled pravila za prihvatljivost tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013." - veljača 2009 pdf

Događanja povezana s obrazovanjem i osposobljavanjem

Vidi upravljanje fondovima za razdoblje 2000. – 2006.

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji