Navigation path

Additional tools

Varainhoito

Rakennerahastojen varat ovat peräisin EU:n talousarviosta, mutta niiden käytöstä päättävät komissio ja jäsenvaltiot yhdessä seuraavasti:

 • Komissio neuvottelee EU:n jäsenvaltioiden ehdottamista kehitysohjelmista, hyväksyy ne ja myöntää määrärahat.
 • EU:n jäsenvaltiot ja niiden alueet hallinnoivat ohjelmia, vastaavat niiden täytäntöönpanosta ja valitsevat hankkeet, joita ne myös valvovat ja arvioivat.
 • Komissio osallistuu ohjelmien seurantaan, tekee maksusitoumukset ja maksaa hyväksytyt menot sekä varmistaa, että valvontajärjestelmiä käytetään.

Kutakin toimenpideohjelmaa varten kansallinen viranomainen nimeää:

 • hallintoviranomaisen (kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkinen viranomainen tai julkinen/yksityinen elin, joka hallinnoi toimenpideohjelmaa)
 • todentamisviranomaisen (kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkinen viranomainen tai elin, joka todentaa menoilmoitukset ja maksatuspyynnöt ennen niiden toimittamista komissiolle)
 • tarkastusviranomaisen (kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkinen viranomainen tai elin, joka valvoo, että hallinto- ja valvontajärjestelmä toimii tehokkaasti).

Uudet yksinkertaisemmat säännöt

Yksi ohjelma = yksi rahasto

Tämän periaatteen ansiosta EAKR:sta ja ESR:sta voidaan myöntää täydentävää, rajoitettua rahoitusta toimiin, joita jo rahoitetaan toisesta rahastosta (enintään 10 prosenttia toimenpideohjelmien kuhunkin toimintalinjaan myönnetyistä EU-määrärahoista).

Säännöstä on kuitenkin poikkeus: EAKR ja koheesiorahasto rahoittavat yhdessä infrastruktuuri- ja ympäristöohjelmia.

Maksusitoumukset

Toimenpideohjelmia koskevat EU:n maksusitoumukset toteutetaan kunkin rahaston ja tavoitteen osalta vuosittain. Komissio tekee ensimmäisen maksusitoumuksen ennen kuin se on tehnyt päätöksen toimenpideohjelman hyväksymisestä. Sen jälkeen se tekee maksusitoumuksen viimeistään 30. huhtikuuta joka vuosi.

Automaattinen maksusitoumuksen vapauttaminen

Komissio vapauttaa automaattisesti osan maksusitoumuksesta, jos sitoumusta ei ole käytetty tai siitä ei ole esitetty maksatushakemusta sitoumuksen tekemistä seuraavan toisen vuoden loppuun mennessä

Rahoitusehdot

Toimien kohdentaminen Lissabonin strategian tavoitteisiin

Varat on kohdennettava EU:n kasvu- ja työllisyystavoitteisiin (Lissabonin strategia). Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että näihin tavoitteisiin kohdennetaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta 60 prosenttia kaikista lähentymistavoitteen menoista ja 75 prosenttia kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen menoista. Menoluokat pdf[83kB]

Osarahoituksen enimmäismäärät

Osarahoituksen enimmäisosuus kussakin tavoitteessa:

 • Lähentyminen: 75–85 prosenttia
 • Kilpailukyky ja työllisyys: 50–85 prosenttia
 • Euroopan alueellinen yhteistyö: 75–85 prosenttia
 • Koheesiorahasto: 85 prosenttia

Menojen tukikelpoisuus

Tukikelpoisia ovat aikavälillä 1.1.2007–31.12.2015 maksetut menot. Osarahoitettuja toimia ei saa saattaa päätökseen ennen tukikelpoisuuden alkamispäivää. Säännöt laaditaan kansallisesti, ellei rahastoasetuksessa toisin säädetä (toisin kuin kaudella 2000–2006, jolloin säännöt laadittiin EU:n tasolla).

"Rakennerahastoista ja koheesiorahastosta osarahoitettuihin toimiin sovellettavat säännöt, rahoitusehdot ja tukikelpoisuussäännöt kaudella 2007–2013" pdfEnglish[165kB] – helmikuu 2009

Koulutustapahtumat

 • 2010 – kouluttajien koulutustapahtuma ”Train the trainers” English
 • 2009 – kouluttajien koulutustapahtuma ”Train the trainers” English

Katso rahastojen hallinta kaudella 2000-2006 Deutsch English español français italiano

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media