Navigation path

Additional tools

Finantsjuhtimine

Kuigi struktuurfondid moodustavad osa ELi eelarvest, põhineb nende kasutamine Euroopa Komisjoni ja riigiasutuste vahelisel jagatud vastutuse süsteemil:

 • Komisjon arutab ja kiidab heaks ELi liikmesriikide esitatud rakenduskavad.
 • ELi liikmesriigid/piirkonnad haldavad kavasid, rakendavad neid, valides välja asjakohaseid projekte ning kontrollivad ja hindavad neid.
 • Komisjon on kaasatud kavade jälgimisse, eraldab vahendid ja maksab välja heakskiidetud kulud ning kinnitab kontrollsüsteemid.

Iga rakenduskava jaoks määrab siseriiklik asutus:

 • korraldusasutuse (riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori asutus või avalik/eraasutus, kes haldab rakenduskava);
 • kontrollasutus (riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori asutus, kes kontrollib enne komisjonile saatmist kuluaruannet ja maksetaotlusi);
 • auditeerimisasutus (riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori asutus või organ, mis määratakse jälgima iga rakenduskava haldus- ja jälgimissüsteemi tõhusat toimimist).

Uued lihtsustatud reeglid

Üks programm = üks fond

Selline süsteem võimaldab Euroopa Regionaalarengu Fondil (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondil (ESF) rahastada teise fondi rakendusalasse jäävaid meetmeid (kasutada võib kuni 10% ELi vahenditest, mis on eraldatud rakenduskava igale prioriteetsele valdkonnale).

Erandiks on see, et Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond rahastavad üheskoos infrastruktuuri- ja keskkonnaprogramme.

Kulukohustused

Rakenduskavade eelarvelised kulukohustused tehakse aastase osakaalu, fondi ja eesmärgi kaupa. Komisjon eraldab esimese aasta osa enne rakenduskava vastuvõtmist. Pärast seda eraldab ta järgmiste aastate osad iga aasta 30. aprilliks.

Automaatne kohustustest vabastamine

Komisjon vabastab automaatselt osa eelarvelistest kulukohustusest, kui seda ei ole kasutatud või kui asjakohane maksetaotlus ei ole laekunud teise aasta lõpuks pärast kulukohustuse eraldamist.

Rahastamistingimused

Lissaboni lepingu eesmärgid

Fondid peavad keskenduma ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise prioriteetidele (Lissaboni strateegia). Komisjon ja ELi liikmesriigid tagavad, et 60% kõikide riikide kulutustest lähenemisele ja 75% kulutustest konkurentsile ja tööhõivele on suunatud neile prioriteetidele. Kulukategooriad pdf[85kB]

Kaasfinantseerimise ülemmäärad

Maksimaalne kaasfinantseerimine iga eesmärgi puhul:

 • Lähenemine: 75% – 85%
 • Konkurents ja tööhõive: 50% – 85%
 • Euroopa territoriaalne koostöö: 75% – 85%
 • Ühtekuuluvusfond: 85%

Abikõlblikud kulud

Abikõlblikud on need kulud, mis on tekkinud ajavahemikus 1.1.2007–31.12.2015. Kaasrahastatud tehingud ei tohi olla lõpetatud enne abikõlblikkuse alguskuupäeva. Reeglid kehtestatakse riiklikul tasandil, välja arvatud juhul, kui fondi eekirjad sätestavad teisiti (erinev aastatest 2000–2006, kui reeglid kehtestati ELi tasandil).

"Struktuurfondidest ja Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud tehingute eekirjad ja tingimused – ülevaade abikõlblikkuse eeskirjadest programmitöö perioodil 2007–2013" pdfEnglish[165kB] - veebruar 2009

Haridus ja koolitused

 • 2010 - Koolita koolitajat English
 • 2009 - Koolita koolitajat English

Vt rahastamisvahendite haldamine 2000.–2006. aastal Deutsch English español français italiano

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis