Navigation path

Additional tools

Finansiel forvaltning

Skønt strukturfondene omfattes af EU’s budget, er den måde, midlerne anvendes på, baseret på et system, hvor ansvaret er delt mellem Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder:

 • Kommissionen forhandler og godkender udviklingsprogrammer, der foreslås af EU-landene, og tildeler midler.
 • EU-landene/disses regioner forvalter programmerne, gennemfører dem ved at udvælge programmer, kontrollerer og vurderer dem.
 • Kommissionen er involveret i overvågningen af programmer, indgår forpligtelser for og udbetaler godkendte udgifter og fører tilsyn med kontrolsystemer.

For hvert operationelt program udpeger den nationale myndighed:

 • en forvaltningsmyndighed (offentlig myndighed eller offentligt eller privat organ på nationalt, regionalt eller lokalt plan, der forvalter det operationelle program)
 • en attesteringsmyndighed (offentlig myndighed eller offentligt organ på nationalt, regionalt eller lokalt plan, der attesterer udgiftsoversigter og betalingsanmodninger, før disse fremsendes til Kommissionen)
 • en revisionsmyndighed (offentlig myndighed eller offentligt organ på nationalt, regionalt eller lokalt plan, der udpeges for hvert enkelt operationelt program og fører tilsyn med, at forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer, som det skal).

Nye forenklede regler

Ét program = én fond

Dette giver EFRU og ESF mulighed for hver især at finansiere foranstaltninger, der hører ind under en anden fonds interventionsområde (begrænset til højst 10 % af de EU-midler, der tildeles til hvert af de prioriterede områder i et operationelt program).

Der er en undtagelse fra denne regel: Infrastruktur- og miljøprogrammer støttes i fællesskab af EFRU og Samhørighedsfonden.

Forpligtelser

Budgetforpligtelserne for de operationelle programmer indgås i årlige rater for hver fond og hvert enkelt mål. Kommissionen indgår forpligtelser for den første årlige rate, inden det operationelle program vedtages. De efterfølgende forpligtelser indgås senest den 30. april hvert år.

Automatisk frigørelse

Kommissionen frigør automatisk den del af den budgetmæssige forpligtelse, som ikke er blevet udnyttet, eller som den ikke har fået nogen betalingsanmodning for, ved udgangen af det andet år efter forpligtelsesåret.

Finansieringsbetingelser

Lissabon-"øremærkning"

Fondene skal nu øremærke midler til EU’s prioriterede områder til fremme af vækst og beskæftigelse (Lissabonstrategien). Kommissionen og EU-landene skal sørge for, at 60% af alle landenes samlede udgifter under konvergensmålet og 75% af udgifterne under målet om konkurrenceevne og beskæftigelse øremærkes til disse prioriterede områder. Udgiftskategorier pdf[79kB]

Lofter for med¬finansie-ringen

Maksimale medfinansieringssatser for hvert mål:

 • Konvergens: 75% – 85%
 • Konkurrenceevne og beskæftigelse: 50% – 85%
 • Europæisk territorialt samarbejde: 75% – 85%
 • Samhørighedsfonden: 85%

Støtteberettigede udgifter

For at være støtteberettiget skal udgifterne være afholdt mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2015. De medfinansierede foranstaltninger må ikke være afsluttet inden startdatoen for udgifternes støtteberettigelse. Reglerne fastsættes på nationalt plan, medmindre andet er fastsat i forordningen for den enkelte fond (til forskel fra perioden 2000-2006, hvor reglerne blev fastsat på EU-plan).

"Regler og betingelser gældende for foranstaltninger medfinansieret af strukturfondene og Samhørighedsfonden - En oversigt over reglerne for støtteberettigelse i programmeringsperioden 2007-2013" pdfEnglish[165kB] - Februar 2009

Uddannelsesarrangementer

 • 2010 - Train the trainers English
 • 2009 - Train the trainers English

Se endvidere forvaltningen af fondene i 2000-2006 Deutsch English español français italiano

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!