Lainsäädäntö

Lisätyökalut

 

EU:n koheesiopolitiikan talousarvio on mittava (351,8 miljardia euroa kaudella 2014-2020), joten on tärkeä tiedottaa potentiaalisille tuensaajille saatavissa olevista rahoitusmahdollisuuksista ja kansalaisille näiden investointien tuloksista.
Julkisten varojen hallinnoinnin on myös oltava mahdollisimman läpinäkyvää julkisen valvonnan järjestämiseksi. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi tiedotettava säännöllisesti ja kattavasti käytettävissä olevista investointimahdollisuuksista ja -ohjelmista ja julkaistava hanke- ja tuensaajatiedot.
Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa koskevat tiedottamis- ja viestintäsäännöt määritellään 17. joulukuussa 2013 annetussa asetuksessa

Koheesiopolitiikan keskeiset tiedottamis- ja viestintävaatimukset ovat seuraavat:
Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten on

  • laadittava viestintästrategiat kutakin toimenpideohjelmaa varten
  • perustettava yksi keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista kyseisen jäsenvaltion toimenpideohjelmista
  • tiedotettava potentiaalisille tuensaajille toimenpideohjelmien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista
  • tehtävä tunnetuksi koheesiopolitiikan saavutuksia kansalaisten keskuudessa
  • järjestettävä ohjelmien aloitustapahtumia
  • järjestettävä vuosittain suuri tiedotustapahtuma
  • julkaistava (joka kuudes kuukausi päivitettävä) luettelo toimista (hankkeista ja tuensaajista).

Tuensaajan on

  • asetettava infrastruktuurihankkeen paikalle pysyvä tiedotuskyltti, jos toimen saaman julkisen tuen kokonaismäärä on yli 500 000 euroa
  • kyltissä on oltava EU:n lippu sekä viittaukset EU:hun ja asianomaiseen rahastoon tai asianomaisiin rahastoihin
  • tuotava mahdollisella verkkosivustollaan esiin Euroopan unionilta saatava rahoitustuki.

Ohjelman hallintoviranomaisen on varmistettava, että tuensaajat ovat tietoisia velvollisuuksistaan. Hallintoviranomaisen on myös varmistettava näiden sääntöjen noudattaminen ja täytettävä omat tiedotusvelvollisuutensa.
Tiedottaminen logoista ja EU:n symbolista:
Toimien tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden teknisistä ominaisuuksista sekä symbolin luomista ja vakiovärien määrittelyä koskevista ohjeista annetaan täytäntöönpanosäädös. Sillä välin lisätietoja saa täältä: EU:n symbolin käyttö .

Lisätietoa

Vuosien 2007-2013 toimenpideohjelmien varoista yhteisrahoitusta saaneisiin hankkeisiin sovelletaan edelleen ohjelmakauden 2007-2013 sääntöjä.

Komission asetus 1828/2006

Arkistot