Toimenpideohjelma 'URBACT II'

Kaupunkialueiden kehittämisverkkoja koskevassa URBACT II ‑toimenpideohjelmassa myönnetään yhteisön rakennetukea Euroopan aluekehitysrahastosta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa sekä Norjassa ja Sveitsissä.

Sveitsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 2. lokakuuta 2007 URBACT II -toimenpideohjelman kaudeksi 2007–2013. Kyseessä on Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluva ohjelma, jotka kattaa kaikki EU-maat sekä Norjan ja Sveitsin.

Ohjelman tavoitteena on tukea kaupunkialueiden kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä ja edistää kokemusten vaihtoa Euroopan kaupunkien välillä. Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 68 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta myönnetään yhteisön rahoitusta noin 53 miljoonaa euroa, joka on noin 12 prosenttia siitä EU:n kokonaisrahoituksesta, joka on tarkoitettu alueiden välistä yhteistyötä ja verkottumista käsitteleviin koheesiopoliittisiin ohjelmiin Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisesti vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tarkoitus ja päämäärä

Kaupunkialueiden kehittämisverkkoja koskevan URBACT II -ohjelman tavoitteena on parantaa kaupunkialueiden kehittämisen vaikuttavuutta ja tukea integroidun kehittämismallin yleistä omaksumista. Ohjelmassa tuetaan tietämyksen hyödyntämistä ja levittämistä ja edistetään aktiivisesti (uudistetun) Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian sekä EU:n kestävän kehityksen strategian täytäntöönpanoa.

Ohjelman avulla halutaan ensisijaisesti :

tarjota vaihto- ja oppimisväline päätöksentekijöille, alan toimijoille ja muille kaupunkikehitykseen osallistuville tahoille. URBACT II on foorumi, jonka avulla perustetaan temaattisia verkostoja ja työryhmiä (”hankkeita”): jokaisessa hankkeessa on mukana lähinnä kaupunkeja, mutta myös paikallisviranomaiset, yliopistot ja tutkimuskeskukset voivat osallistua niihin;

 • oppia URBACT-kumppaneiden vaihtamista kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista, tehdä päätelmiä ja soveltaa niihin perustuvaa temaattista lähestymistapaa ja asiantuntemusta;
 • levittää ja siirtää hyviä toimintatapoja ja tiedonvaihdon kautta saatuja kokemuksia kaikkiin Euroopan kaupunkeihin;
 • auttaa kaupunkien päätöksentekijöitä, alan toimijoita ja toimenpideohjelmien hallinnoijia määrittelemään paikallisia toimintasuunnitelmia, jotka vaikuttavat suoraan paikallisen kaupunkikehityksen käytäntöihin ja toimintalinjoihin.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

URBACT II -ohjelmasta myönnetään rahoitusta kaiken kaikkiaan 46 temaattiselle verkostolle ja 14 työryhmälle. Kaikki verkostot ja työryhmät parantavat osaltaan kaupunkialueiden kehittämisen vaikuttavuutta ja tukevat integroidun ja kestävän kehittämismallin yleistä omaksumista.

Jotta kokemusten ja tietämyksen vaihto poikisi suurempia paikallisia vaikutuksia ja parempia toimintamalleja, jokaisen hankekumppanin on kehitettävä paikallisen tukiryhmän avustuksella paikallinen toimintasuunnitelma. Ohjelmassa perustetaan temaattisia keskuksia, joiden tehtävänä on edistää näkemysten ja osaamisen vaihtoa temaattisten verkostojen ja työryhmien välillä. Tällä tavoin URBACT II voi tuottaa käytettävissä olevien tietojen ja kokemusten avulla mahdollisimman paljon hyötyä. Jäsenvaltioihin perustetaan kansallisia tiedotuspisteitä, joiden tarkoituksena on parantaa URBACTin ja paikallisten toimijoiden välistä viestintää.

URBACT II on myös tärkeä osatekijä ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” ‑aloitteessa. Aloitteen olennaisena tavoitteena on muun muassa kytkeä URBACT II ‑hankkeet rakennerahastojen asianomaisiin alueellisiin tai kansallisiin toimenpideohjelmiin. Kaupunkihallinnon ja hallintoviranomaisten välisiä yhteyksiä on tarkoitus lujittaa. Siitä on etua molemmille osapuolille: hallintoviranomaisille koituu hyötyä, kun hankehakemukset ovat paremmin valmisteltuja, ja kaupungit hyötyvät, kun on mahdollista viestiä ja olla yhteydessä suoraan rahoitusviranomaisten kanssa. Euroopan komissio käsittelee nopean toimeenpanon (”Fact Track”) verkostoina sellaisia URBACT-verkostoja, jotka

 • aikovat tukea voimakkaasti jotakin ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” ‑aloitteen ensisijaista teemaa
 • ovat osoittaneet olevansa valmiit tekemään tiivistä yhteistyötä hallintoviranomaisten ja komission yksiköiden kanssa
 • täyttävät Euroopan komission asettamat kriteerit.

3. Toimintalinjat

URBACT II -ohjelma painottuu seuraaviin ensisijaisiin yhteistyötavoitteisiin:

Toimintalinja 1: Kaupungit kasvun ja työpaikkojen lähteinä [noin 44 prosenttia EAKR:n kokonaisrahoituksesta]

Tärkeimmät alateemat:

 • yrittäjyyden edistäminen
 • innovoinnin ja osaamistalouden kehittäminen
 • työllisyys ja inhimillinen pääoma (työllistettävyys, kelpoisuusehdot, työmarkkinoille pääseminen, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, työpaikkojen luominen erityisesti vähempiosaisille ryhmille ja alueille).

Toimintalinja 2: Viihtyisät ja yhtenäiset kaupungit [noin 50 prosenttia EAKR:n kokonaisrahoituksesta]

Tärkeimmät alateemat ovat seuraavat:

 • köyhien ja köyhtymisvaarassa olevien alueiden integroitu kehittäminen: ympäristövaurioalueet, kantakaupunkialueet, syrjäiset ja köyhät alueet
 • sosiaalinen integroituminen: asuminen, maahanmuuttokysymysten hoito, nuoret, terveys, turvallisuus, tieto- ja viestintätekniikka, kulttuuri
 • ympäristöasiat: jätteet, ympäristönvalvonnan parantaminen, ilmanlaadun sekä veden laadun ja jakelun parantaminen, uusiutuvat energialähteet, integroidut liikennepolitiikat, siirtyminen kierrättävään yhteiskuntaan
 • hallinto ja kaupunkisuunnittelu: kaupunkisuunnittelu, monitasoinen hallinto, kansalaisten osallistuminen, alueellinen hallinto (horisontaalinen ja vertikaalinen).

Toimintalinja 3: Tekninen tuki [6 prosenttia EAKR:n kokonaisrahoituksesta]

URBACT II -ohjelman tehokasta ja toimivaa hallinnointia varten on saatavilla teknistä tukea. Siitä huolehtii pääasiassa URBACT-sihteeristö ohjelman hallintoviranomaisen antaman toimeksiannon perusteella.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'URBACT II'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Lopullinen hyväksymispäivä

02/10/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Kaupungit kasvun ja työpaikkojen lähteinä 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Viihtyisät ja yhtenäiset kaupungit 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Tekninen tuki 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Yhteensä 53 319 170 14 498 705 67 817 875