Navigation path

Additional tools

Tio frågor och svar om sammanhållningspolitiken

Svar

9. Hur kontrolleras projekten? Hur förhindrar man bedrägerier?

Både medlemsländerna och regionerna måste uppfylla en rad grundläggande krav för att ett projekt ska kunna få pengar från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. För varje regionalt eller nationellt program ska det finna tre olika myndigheter:

  1. Förvaltningsmyndigheten kontrollerar att villkoren för att få stöd är uppfyllda, att projekten framskrider enligt planerna och att de angivna utgifterna är korrekta.
  2. Den attesterande myndigheten lämnar in regelbundna kostnadsredovisningar och betalningsansökningar till kommissionen. Myndigheten kontrollerar att ansökningarna om ersättning är korrekta och att man har använt räkenskapssystem som följer gällande nationella och europeiska standarder.
  3. Revisionsmyndigheten utför revision av räkenskapssystem och kontrollerar projekt. Den informerar förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten om eventuella brister och oegentligheter på utgiftssidan.

Kommissionens revisionsavdelningar har en tillsynsfunktion och kan när som helst utföra ytterligare kontroller. Om man konstaterar stora brister enas kommissionen och medlemsländerna om en handlingsplan för att lösa problemet. Om det aktuella landet inte snabbt åtgärdar bristerna kan kommissionen avbryta eller skjuta upp betalningarna. Kommissionen tar också hänsyn till resultaten av Europeiska revisionsrättens revisioner och de utredningar som genomförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

EU regionalpolitik: Håll dig informerad