Navigation path

Additional tools

10 vprašanj o kohezijski politiki

Odgovor

9. Kako se izvajata nadzor nad projekti in boj proti goljufijam?

Države članice in regije morajo izpolniti različne zahteve, preden se projektom dodelijo sredstva strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Vsak regionalni ali nacionalni program ima tri organe:

  1. Organ upravljanja preverja, ali so izpolnjeni pogoji za dodelitev subvencij, in izvaja redne kontrole, s katerimi ugotavlja napredek in točnost predvidenih izdatkov.
  2. Organ za potrjevanje predloži Komisiji redna poročila o izdatkih in zahtevke za plačilo. Preverja, ali so zahtevki za povračilo stroškov točni in utemeljeni z zanesljivimi računovodskimi sistemi, ki ustrezajo veljavnim nacionalnim in evropskim predpisom.
  3. Revizijski organ preverja sisteme in projekte. Organu upravljanja in organu za potrjevanje sporoča pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih ugotovi pri izdatkih.

Revizijske službe Evropske komisije izvajajo nadzor in lahko vedno opravijo tudi revizijo. Če ugotovijo večje pomanjkljivosti, Komisija in države članice pripravijo akcijski načrt za njihovo odpravo. Evropska komisija lahko prekine ali začasno ukine plačila, če zadevna država takoj ne sprejme popravnih ukrepov. Komisija upošteva tudi revizije Računskega sodišča in preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF).

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji