Navigation path

Additional tools

10 otázok o politike súdržnosti

Odpoveď

9. Ako sa uskutočňuje kontrola projektov a ako sa bojuje proti podvodom?

Členské štáty a regióny musia pred samotným čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu splniť viaceré základné požiadavky. Pre každý program na celoštátnej či regionálnej úrovni sa musia určiť tri orgány:

  1. Riadiaci orgán – kontroluje dodržiavanie podmienok poskytovania dotácií a vykonáva pravidelné kontroly stavu čerpania a správnosti predložených výdavkov.
  2. Certifikačný orgán - Komisii predkladá pravidelné výkazy o výdavkoch a žiadosti o platbu a overuje, či sú žiadosti o platbu presné a či vychádzajú zo spoľahlivých účtovných systémov založených na platných vnútroštátnych a európskych právnych predpisoch.
  3. Orgán auditu – uskutočňuje audit systémov a preveruje projekty. Riadiacemu a certifikačnému orgánu oznamuje zistené nedostatky a nezrovnalosti vo výdavkoch.

Útvary auditu Európskej komisie majú dohliadaciu funkciu a oprávnenie v ktoromkoľvek momente uskutočniť audit. V prípade, že sa zistia významné nedostatky, členské štáty a Komisia sa dohodnú na akčnom pláne na ich odstránenie. Ak dotknutý členský štát neprijme urýchlene nápravné opatrenia, Európska komisia môže prerušiť alebo pozastaviť platby. Komisia takisto prihliada na výsledky auditov Európskeho dvoru audítorov a vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá