Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

9. Jak przebiega kontrola realizacji projektów i walka z nadużyciami?

Państwa członkowskie i regiony muszą spełnić wiele niezbędnych wymogów, zanim jakikolwiek projekt otrzyma choćby jedno euro z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dla każdego programu regionalnego i krajowego muszą zostać wyznaczone trzy organy:

  1. Organ zarządzający sprawdza, czy zostały spełnione warunki przyznania dotacji, oraz przeprowadza regularne kontrole w celu określenia postępu prac i zgodności wydatków rzeczywistych z planowanymi.
  2. Organ poświadczający przedstawia Komisji okresowe zestawienia wydatków i wnioski o dokonanie płatności. Sprawdza również, czy wnioski o zwrot kosztów są prawidłowe i czy zostały opracowane przy pomocy rzetelnych systemów rachunkowości zgodnych z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
  3. Organ kontroli przeprowadza kontrole funkcjonowania systemów i realizacji projektów. Informuje organ zarządzający i organ poświadczający o stwierdzonych brakach oraz nieprawidłowościach na poziomie wydatków.

Służby kontrolne Komisji Europejskiej są odpowiedzialne za nadzór – mogą w dowolnym momencie przeprowadzać kontrole. W przypadku stwierdzenia istotnych niedociągnięć Komisja i państwa członkowskie wspólnie opracowują plany działania, które mają im zaradzić. Jeśli dane państwo nie podejmie szybko żadnych działań naprawczych, Komisja Europejska może wstrzymać lub zawiesić płatności. Komisja bierze również pod uwagę kontrole przeprowadzane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe