Navigation path

Additional tools

10 vragen over het cohesiebeleid

Antwoord

9. Hoe worden de projecten gecontroleerd en hoe wordt fraude bestreden?

De EU-landen en de regio's moeten aan een aantal basisvereisten voldoen voor er ook maar één euro van de structuurfondsen en het cohesiefonds aan hun projecten kan worden toegekend. Voor ieder regionaal of nationaal programma moeten drie instanties worden bepaald:

  1. De beheersinstantie ziet toe op de naleving van de voorwaarden voor toekenning van de subsidies en voert regelmatig controles uit om de stand van zaken en de juistheid van de geplande uitgaven te controleren.
  2. De certificeringsinstantie stuurt de Commissie regelmatig uitgavenstaten en betalingsaanvragen door. Zij gaat ook na of de verzoeken om terugbetaling kloppen en of zij afkomstig zijn van een betrouwbaar boekhoudsysteem dat aan de geldende nationale en Europese normen beantwoordt.
  3. De auditinstantie verricht audits van de systemen en test de projecten. Zij meldt lacunes en onregelmatigheden in de uitgaven aan de beheersinstantie en de certificeringsinstantie.

De auditdiensten van de Europese Commissie hebben een toezichthoudende functie en kunnen op ieder moment audits uitvoeren. Als aanzienlijke tekortkomingen worden vastgesteld, stellen de Commissie en de EU-landen actieplannen op om daar iets tegen te doen. Als het betrokken EU-land niet snel corrigerende maatregelen neemt, kan de Commissie de betalingen onderbreken of staken. De Commissie houdt ook rekening met de audits van de Europese Rekenkamer en de onderzoeken van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte