Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

9. Kā kontrolē projektu izpildi un kā novērš krāpšanu?

Dalībvalstīm un reģioniem jāizpilda vairāki pamatnosacījumi, lai projektiem varētu piešķirt kaut vienu eiro no struktūrfondiem vai kohēzijas fonda. Katrai reģionālajai vai valsts mēroga programmai jāieceļ trīs atbildīgās iestādes.

  1. Pārvaldības iestāde pārbauda, kā ievēroti noteikumi par dotāciju piešķiršanu, un veic regulāras pārbaudes, kurās nosaka projekta virzības gaitu un norādīto izdevumu atbilstību.
  2. Apstiprināšanas iestāde Komisijai regulāri iesniedz maksājumu pieprasījumus un atskaites par periodiskajiem izdevumiem. Tā pārbauda, vai maksājumu pieprasījumi ir pareizi un vai tie sagatavoti atbilstoši grāmatvedības sistēmām, ko paredz konkrētās valsts un Eiropas tiesību normas.
  3. Revīzijas iestāde revidē sistēmas un pārbauda projektus. Tā dod ziņu pārvaldības un apstiprināšanas iestādei par visiem trūkumiem un neatbilstībām, kas atklātas izdevumos.

Eiropas Komisijas revīzijas iestādes nodarbojas ar uzraudzību un var veikt revīziju jebkurā brīdī. Konstatējot nopietnus trūkumus, Komisija un dalībvalstis vienojas par rīcības plāniem, lai tos novērstu. Ja attiecīgā dalībvalsts ātri neveic koriģējošus pasākumus, Eiropas Komisija var pārtraukt vai apturēt maksājumu veikšanu. Komisija ņem vērā arī rezultātus, kas iegūti Eiropas Revīzijas palātas veiktajās revīzijās un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklēšanās.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi