Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

9. Kaip kontroliuojami projektai, kaip kovojama su apgaule?

Prieš projektui skiriant kokių nors lėšų iš struktūrinių fondų, valstybės narės ir regionai turi įvykdyti nemažai reikalavimų. Kiekvienai regioninei ar nacionalinei programai įgyvendinti turi būti paskirtos trys institucijos:

  1. Vadovaujanti institucija, tikrinanti, ar vykdomos dotacijų skyrimo sąlygos, ir reguliariai kontroliuojanti projekto pažangą bei numatytų išlaidų tikslumą.
  2. Tvirtinančioji institucija, Komisijai teikianti reguliarias išlaidų suvestines ir išmokų prašymus. Ji tikrina, ar teisingi išlaidų padengimo prašymai, ar jie parengti remiantis patikimomis apskaitos sistemomis, atitinkančiomis galiojančias nacionalines ir europines nuostatas.
  3. Audito institucija, atliekanti apskaitos sistemų auditą ir tikrinanti projektus. Ji informuoja vadovaujančią ir tvirtinančiąją institucijas apie nustatytus trūkumus ir netinkamą lėšų naudojimą.

Europos Komisijos audito tarnybos atlieka priežiūros funkciją, bet kuriuo metu jos gali surengti patikrinimą. Radus rimtų trūkumų, Komisija ir valstybės narės parengia jų šalinimo planus. Jeigu prasižengusi valstybė narė nesiima skubių priemonių padėčiai ištaisyti, Europos Komisija gali nutraukti ar sustabdyti išmokas. Europos Komisija taip pat atsižvelgia į Europos Audito Rūmų audito rezultatus ir Europos kovos su sukčiavimu biuro (OLAF) tyrimus.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos