Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

9. Miten hankkeita valvotaan ja petoksia torjutaan?

Jäsenmaiden ja alueiden on täytettävä monia perusvaatimuksia, ennen kuin ne voivat saada tukea rakenne- tai koheesiorahastosta. Kullekin alueelliselle tai kansalliselle ohjelmalle on nimettävä kolme viranomaista:

  1. Hallintoviranomainen tarkistaa, täyttääkö hanke tuen saamisen ehdot, ja valvoo tarkasti hankkeen edistymistä sekä siihen myönnettyjen varojen käyttöä.
  2. Todentamisviranomainen toimittaa komissiolle säännöllisesti selvitykset menoista sekä maksupyynnöt. Se todentaa maksupyynnöt ja katsoo, että ne perustuvat luotettaviin, voimassaolevien kansallisten ja EU:n sääntöjen mukaisiin kirjanpitojärjestelmiin.
  3. Tarkastusviranomainen tarkastaa järjestelmät ja hankkeet. Se ilmoittaa hallintoviranomaiselle ja todentamisviranomaiselle havaituista puutteista ja menoissa todetuista sääntöjenvastaisuuksista.

Euroopan komission tilintarkastusyksiköillä on valvojan rooli, ja ne voivat suorittaa tarkastuksia haluamanaan ajankohtana. Jos havaitaan räikeitä puutteita, komissio ja jäsenmaat laativat toimintasuunnitelman niiden korjaamiseksi. Jos kyseessä oleva valtio ei toteuta nopeasti korjaavia toimenpiteitä, komissio voi lykätä maksatusta tai keskeyttää sen. Komissio ottaa myös huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamat tarkastukset ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media