Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

9. Kuidas projekte kontrollitakse ning kuidas võideldakse pettuste vastu?

Selleks et projektid võiksid saada struktuurifondidest ning ühtekuuluvusfondist abi, peavad riigid ja sealsed piirkonnad eelkõige vastama teatavatele alustingimustele. Iga piirkondliku või riikliku programmi jaoks tuleb määrata kolm asjaomast ametiasutust.

  1. Haldusasutus teeb kindlaks, et abi taotlemiseks vajalikud tingimused on täidetud ning kontrollib korrapäraselt, kas projekt on edenenud ning kas kavandatud kulutused on korrektsed.
  2. Sertifitseerimisasutus esitab komisjonile perioodiliselt aruanded kulude kohta ja kulude hüvitamise taotlused. Kõnealune asutus teeb kindlaks, et kulude hüvitamise taotlused on täpsed ning et need pärinevad usaldusväärse raamatupidamissüsteemi kasutamisest, mis vastavad kehtivatele riiklikul ja Euroopa tasandil kehtestatud eeskirjadele.
  3. Auditeeriv asutus teeb süsteemiauditeid ning testib projekte. Kõnealune asutus esitab haldus- ja sertifitseerimisasutusele kulude puhul tuvastatud probleemid ja ebakorrapärasused.

Euroopa Komisjoni auditeerimistalitused täidavad järelevalveülesannet ning võivad igal ajal läbi viia auditeid. Juhul kui kõnealused talitused tuvastavad olulisi puudujääke, otsustavad komisjon ja liikmesriigid nende parandamiseks võetavate meetmete üle. Kui asjaomane riik ei võta vajalikke parandusmeetmeid, võib komisjon maksete tegemise peatada või lõpetada. Komisjon võtab samuti arvesse Euroopa Kontrollikoja kontrolle ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) uuritavaid juhtumeid.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis