Navigation path

Additional tools

10 въпроса за политиката на сближаване

въпрос

1. Какво представлява политиката на сближаване?

2. Какво е определението за регион на европейско ниво?

3. Как се поделят средствата между държавите, а след това - между регионите?

4. Как да получим достъп до структурните фондове?

5. Кой може да се възползва от помощта на структурните фондове?

6. В кои области действат структурните фондове?

7. В каква степен политиката на сближаване допринася за постигането на т.нар. цели „от Лисабон“?

8. Какво стана с бившите фондове или програми ФЕОГА, ФИОР, URBAN, INTERREG, ИСПА - съществуват ли те и през 2007-2013 г?

9. Как се извършва контролът върху проектите, как се осъществява борбата с измамите?

10. Какъв е ефектът от политиката на сближаване?

Ако имате въпроси, на които този интернет сайт не дава отговор, моля свържете се със службата Inforegio, информационен център на генералната дирекция, отговаряща за регионалната политика.

Oтговор

9. Как се извършва контролът върху проектите, как се осъществява борбата с измамите?

Страните членки и регионите трябва да отговорят на много основни изисквания преди дори едно евро от структурните и кохезионните фондове да бъде отпуснато по даден проект. За всяка регионална или национална програма трябва да бъдат определени три органа:

  1. Управляващ орган – проверява спазването на условията за отпускане на субсидии и извършва редовен контрол, за да определи напредъка и коректността на проектираните разходи.
  2. Орган за удостоверяване – предоставя периодични отчети за разходите и искания за плащания на Комисията. Той проверява дали исканията за връщане на пари са точни и дали произлизат от надеждни счетоводни системи, съответстващи на действащите национални и европейски правила.
  3. Орган за проверка – извършва одит на системите и тества проектите. Той сигнализира на управляващия орган и органа за удостоверяване за констатирани пропуски и открити в разходите нередности.

Одиторските служби на Европейската комисия изпълняват контролна функция, те могат да извършват одит във всеки момент. Когато се констатират значителни слабости, Комисията и страните членки се договарят за планове за действие, за да бъдат поправени. Ако засегнатата страна не вземе бързо корекционни мерки, Европейската комисия може да преустанови или прекрати временно плащанията. Комисията взема предвид и одитите на Европейската сметна палата и проверките на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии