Navigation path

Additional tools

Tio frågor och svar om sammanhållningspolitiken

Svar

8. Vad har hänt med de tidigare fonderna och programmen EUGFJ, FIUF, Urban, Interreg och Ispa? Finns de fortfarande under 2007–2013?

  1. Interreg III lever vidare i målet om europeiskt territoriellt samarbete en.
  2. Målen för de tidigare EU-initiativen Urban (stadsutveckling) och Equal (sysselsättning) ingår nu i konvergensmålet och målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning.
  3. Programmet Leader+ och Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) har ersatts av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), och det finansiella instrumentet för utveckling av fisket (FIUF) har ersatts av Fonden för fiskets utveckling (FFU). Under 2007–2013 har EJFLU och FFU dock en egen rättslig grund och är inte längre en del av sammanhållningspolitiken.
  4. Instrumentet för stöd inför anslutningen (IAP) har ersatt de instrument som tidigare användes för Turkiet och Balkanländerna: Phare, Ispa, Sapard, Cards och finansieringsinstrumentet för Turkiet. Under 2007–2013 kommer IAP att förbereda aktuella och potentiella kandidatländer på att delta i sammanhållningspolitiken som ett led i delarna ”regionalpolitik” och ”gränsöverskridande samarbete”.
EU regionalpolitik: Håll dig informerad