Navigation path

Additional tools

10 otázok o politike súdržnosti

Odpoveď

8. Aký osud postihol fondy alebo programy ako EPUZF, FNURH (FIFG), URBAN, INTERREG, ISPA známe v minulosti? Budú pokračovať v období 2007 – 2013?

  1. Interreg III sa začlenil do cieľa európska územná spolupráca en.
  2. Politický zámer predchádzajúcich iniciatív Spoločenstva URBAN (rozvoj miest) a EQUAL (zamestnanosť) sa začlenil do cieľov „Konvergencia“ a „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“.
  3. Program Leader+ a Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) nahrádza Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka en (EPFRV), finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH/FIFG) sa mení na Európsky fond pre rybné hospodárstvo en (EFRH). Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) majú však v období 2007 – 2013 samostatný právny základ, a preto viac nie sú súčasťou politiky súdržnosti.
  4. nástroj predvstupovej pomoci (IPA) nahrádza rôzne nástroje, ktoré sa uplatňovali na Turecko a Balkán: PHARE, ISPA, Sapard, CARDS a finančný nástroj pre Turecko. V období rokov 2007 až 2013 pripraví IPA kandidátske alebo potenciálne kandidátske krajiny na vstup do EÚ na účasť na politike súdržnosti prostredníctvom komponentov „regionálna politika“ a „cezhraničná spolupráca“.
Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá