Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

8. Co się stało z poprzednimi programami: EFOGR, IFOR, URBAN, INTERREG i ISPA? Czy nadal są realizowane w okresie 2007–2013?

  1. INTERREG III został wznowiony w ramach celu „europejska współpraca terytorialna en”.
  2. Zadania realizowane w ramach poprzednich inicjatyw wspólnotowych URBAN (rozwój obszarów miejskich) i EQUAL (inicjatywa na rzecz zatrudnienia) zostały włączone w zakres celów „konwergencja” oraz „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”.
  3. Program Leader + oraz Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) zostały zastąpione Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich en (EFRROW), natomiast Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR) został przemianowany na Europejski Fundusz Rybacki en (EFR). Jednak na okres 2007–2013 dla funduszy EFRROW i EFR przyjęto osobne podstawy prawne, a zatem nie wchodzą one już w zakres polityki spójności.
  4. Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) zastąpił wiele różnych instrumentów, które miały zastosowanie dla Turcji i państw bałkańskich: PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS oraz instrument finansowy na rzecz Turcji. W latach 2007–2013 IPA przygotowuje kraje, które kandydują do członkostwa w Unii lub są potencjalnymi kandydatami, do udziału w polityce spójności za pomocą działań w ramach „polityki regionalnej” oraz „współpracy transgranicznej”.
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe