Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Jautājums

1. Kas ir kohēzijas politika?

2. Kā Eiropas skatījumā definē „reģionu”?

3. Kā fondu līdzekļus sadala starp dalībvalstīm un vēlāk starp reģioniem?

4. Kā saņemt struktūrfondu līdzekļus?

5. Kas var saņemt atbalstu no struktūrfondiem?

6. Kurās jomās struktūrfondus izmanto visaktīvāk?

7. Vai kohēzijas politika palīdz īstenot t.s. „Lisabonas” mērķus?

8. Kas noticis ar agrākajiem fondiem vai tādām programmām kā FEOGA, IFOP, URBAN, INTERREG, ISPA? Vai 2007. 2013. gadā tādi vēl pastāvēs?

9. Kā kontrolē projektu izpildi un kā novērš krāpšanu?

10. Kāda ir kohēzijas politikas ietekme?

Ja jums ir jautājumi, uz kuriem neradāt atbildi šajā tīmekļa vietnē, lūdzam sazināties ar Inforegio Service — Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta informācijas centru.

Atbilde

8. Kas noticis ar agrākajiem fondiem vai tādām programmām kā FEOGA, IFOP, URBAN, INTERREG, ISPA? Vai 2007. 2013. gadā tādi vēl pastāvēs?

  1. Interreg III turpināsies Eiropas teritoriālās sadarbības en mērķa paspārnē.
  2. Līdzšinējās Kopienas iniciatīvas URBAN (pilsētattīstība) un EQUAL (nodarbinātības iniciatīva) tagad ir integrētas konverģences mērķī un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķī.
  3. Programmu Leader+ un Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondu (ELVGF) aizstāja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai en (ELFLA), bet Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments (ZVFI) pārtapa par Eiropas Zivsaimniecības fondu en (EZF). Tomēr ELFLA un EZF ir pašiem savs juridiskais pamats, un 2007. 2013. gada periodā tie vairs neietilpst kohēzijas politikā.
  4. Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) aizstāja dažādos instrumentus, ko īstenoja Turcijā un Balkānos: PHARE, ISPA, Sapard, CARDS un Turcijas finansēšanas instruments. 2007. 2013. gadā IPA sagatavo ES pievienošanās kandidātvalstis vai potenciālās pievienošanās kandidātvalstis dalībai kohēzijas politikā, izmantojot tādas IPA jomas kā „reģionālā politika” un „pārrobežu sadarbība”.
ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi