Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

8. Kas atsitiko su ankstesniais fondais ir programomis: EŽŪOGF, ŽOFI, URBAN, INTERREG, ISPA? Ar 2007–2013 m. jie vis dar yra?

  1. Interreg III veikla įtraukta į Europos teritorijų bendradarbiavimo en tikslą.
  2. Ankstesnių Bendrijos iniciatyvų URBAN (miestų plėtros) ir EQUAL (užimtumo skatinimo iniciatyva) užduotys įtrauktos į konvergencijos bei regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslus.
  3. Programą „Leader+“ ir Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą (EŽŪOGF) pakeitė Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai en (EŽŪFKP), o Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI) tapo Europos žuvininkystės fondu en (EŽF). Bet 2007–2013 m. EŽŪFKP ir EŽF jau turi nuosavą teisinį pagrindą ir nebėra sanglaudos politikos dalis.
  4. Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA) pakeitė įvairias Turkijoje ir Balkanų šalyse taikytas priemones: PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ir finansinę priemonę Turkijai. 2007–2013 m. padedant IPA programoms „regioninė politika“ ir „kaimyninių šalių bendradarbiavimas“ šalys kandidatės ar galimos šalys kandidatės į narystę ES rengiasi dalyvauti sanglaudos politikoje.
ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos