Navigation path

Additional tools

10 въпроса за политиката на сближаване

въпрос

1. Какво представлява политиката на сближаване?

2. Какво е определението за регион на европейско ниво?

3. Как се поделят средствата между държавите, а след това - между регионите?

4. Как да получим достъп до структурните фондове?

5. Кой може да се възползва от помощта на структурните фондове?

6. В кои области действат структурните фондове?

7. В каква степен политиката на сближаване допринася за постигането на т.нар. цели „от Лисабон“?

8. Какво стана с бившите фондове или програми ФЕОГА, ФИОР, URBAN, INTERREG, ИСПА - съществуват ли те и през 2007-2013 г?

9. Как се извършва контролът върху проектите, как се осъществява борбата с измамите?

10. Какъв е ефектът от политиката на сближаване?

Ако имате въпроси, на които този интернет сайт не дава отговор, моля свържете се със службата Inforegio, информационен център на генералната дирекция, отговаряща за регионалната политика.

Oтговор

8. Какво стана с бившите фондове или програми ФЕОГА, ФИОР, URBAN, INTERREG, ИСПА - съществуват ли те и през 2007-2013 г?

  1. Interreg III е подновен по линия на целта европейско териториално сътрудничество en.
  2. Целите на бившите инициативи на Общността URBAN (развитие на градовете) и EQUAL (инициатива за заетост) вече са включени в целите „сближаване“ и „регионална конкурентоспособност и заетост“.
  3. Програмата Leader + и Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) са заменени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони en (ЕЗФРСР), а финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) става Европейски фонд за рибарство en (ЕФР). Но през 2007-2013 г. ЕЗФРСР и ЕФР вече имат собствена законова база и не са част от политиката на сближаване.
  4. Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) наследи различни инструменти, прилагани в Турция и на Балканите: ФАР, ИСПА, Сапард, КАРДС и финансовия инструмент за Турция. В периода 2007-2013 г. ИПП подготвя страните кандидатки или потенциални кандидатки за членство в Европейския съюз да участват в политиката на сближаване чрез раздел „регионална политика“ и раздел „трансгранично сътрудничество“.
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии