Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

7. Vai kohēzijas politika palīdz īstenot t.s. „Lisabonas” mērķus?

Dalībvalstis 2000. gadā Lisabonas stratēģijā en noteica Eiropas līmeņa prioritātes, lai līdz 2010. gadam Eiropas Savienības ekonomika kļūtu par viskonkurētspējīgāko pasaulē un lai maksimāli paaugstinātu nodarbinātības līmeni.

Tās ir, piemēram, pētniecība un attīstība, atbalsts uzņēmumiem, jaunu tehnoloģiju izstrāde, energoefektivitāte utt.. Iedvesmojošas ir jaunās kohēzijas politikas programmas, kas analizētas Komisijas paziņojumā „Reģioni īsteno Lisabonas stratēģiju, izmantojot inovācijas un kohēzijas politiku 2007. 2013. gadam”, — atpalikušie reģioni (konverģences mērķis) paredz ieguldīt 65 % no tiem piešķirtajiem līdzekļiem prioritātēs, kas saistītas ar Lisabonas mērķiem, savukārt pārējiem reģioniem (reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķis) paredzēts šo proporciju palielināt līdz 82 %. Tādējādi abos gadījumos ir pārsniegti šim nolūkam ES līmenī noteiktie mērķi.
Inovācija ir plaša tēma, kas ieņem nozīmīgu vietu ar kohēzijas politiku saistītajās programmās.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi