Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

7. Kuidas aitab ühtekuuluvuspoliitika kaasa Lissaboni eesmärkide saavutamisele?

2000. aastal määrasid liikmesriigid Lissaboni strateegia en raames kindlaks prioriteedid Euroopa tasandil. Eesmärk on muuta Euroopa Liit kõige konkurentsivõimelisema majandusega riigiks maailmas ja saavutada täielik tööhõive aastaks 2010. Prioriteetideks on muu hulgas: teadus- ja arendustegevus, ettevõtjatele antav abi, uus tehnoloogia, energiatõhusus jne.

Ühtekuuluvuspoliitika uued programmid, mida analüüsitakse komisjoni teatises „Majanduskasvu ning tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia rakendamine liikmesriikides ja piirkondades ELi ühtekuuluvuspoliitika kaudu ajavahemikus 2007–2013”, on paljulubavad. Vähemarenenud piirkonnad (lähenemiseesmärk) on seadnud eesmärgiks investeerida 65 % neile eraldatud vahenditest Lissaboni eesmärkidega seotud prioriteedesse, muudes piirkondades (piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive parandamise eesmärgid) on kõnealuste investeeringute osakaal 82 %. Mõlemal juhul ületatakse Euroopa Liidu kehtestatud määrad.
Lissaboni strateegia üheks oluliseks prioriteediks on innovatsioon, mis on ühtekuuluvuspoliitika programmides märkimisväärsel kohal.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis