Navigation path

Additional tools

10 въпроса за политиката на сближаване

въпрос

1. Какво представлява политиката на сближаване?

2. Какво е определението за регион на европейско ниво?

3. Как се поделят средствата между държавите, а след това - между регионите?

4. Как да получим достъп до структурните фондове?

5. Кой може да се възползва от помощта на структурните фондове?

6. В кои области действат структурните фондове?

7. В каква степен политиката на сближаване допринася за постигането на т.нар. цели „от Лисабон“?

8. Какво стана с бившите фондове или програми ФЕОГА, ФИОР, URBAN, INTERREG, ИСПА - съществуват ли те и през 2007-2013 г?

9. Как се извършва контролът върху проектите, как се осъществява борбата с измамите?

10. Какъв е ефектът от политиката на сближаване?

Ако имате въпроси, на които този интернет сайт не дава отговор, моля свържете се със службата Inforegio, информационен център на генералната дирекция, отговаряща за регионалната политика.

Oтговор

7. В каква степен политиката на сближаване допринася за постигането на т.нар. цели „от Лисабон“?

През 2000 г. страните членки определиха приоритети на европейско ниво в рамките на Лисабонската стратегия en с цел превръщане на Европейския съюз в най-конкурентоспособен в света и постигане на пълна заетост до 2010 г.
Сред нейните приоритети са: изследователска и развойна дейност, помощ за предприятията, нови технологии, енергийна ефективност…

Новите програми на политиката на сближаване, анализирани в съобщението на Комисията „Регионите конкретизират Лисабонската стратегия чрез политиката на иновации и сближаване 2007-2013 г.“ са насърчаващи: регионите, чието развитие е забавено (цел „сближаване“) предвиждат да инвестират 65 % от предоставените им средства в приоритети, свързани с цели от Лисабон, докато за другите региони (цели „регионална конкурентоспособност и заетост“) процентът нараства до 82 %, като и в двата случая определените на ниво Съюз цели са надминати.
Иновациите са важна тема, намираща място в програмите във връзка с политиката на сближаване.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии