Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

6. Kokioms veiklos sritims skiriama struktūrinių fondų parama?

Struktūrinių fondų nuostatose apibrėžiamos „kriterijus atitinkančių“ išlaidų kategorijos, su kurių sąrašu galite susipažinti pdf. Po to valstybės narės ir regionai, rengdami veiklos programas, nustato, kaip paskirstyti jiems pagal pagrindines kryptis skirtas sumas.

Fondų parama skiriama įvairioms sritims: moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, informacinei visuomenei, pagalbai įmonėms, infrastruktūros (transporto, telekomunikacijų, sveikatos, švietimo) plėtrai, energetikai, rizikos prevencijai, aplinkai, užimtumo priemonėms, mokymosi pagalbai, turizmui, kultūrai ir t. t.

Jūsų regiono prioritetinės sritys.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos