Navigation path

Additional tools

10 въпроса за политиката на сближаване

въпрос

1. Какво представлява политиката на сближаване?

2. Какво е определението за регион на европейско ниво?

3. Как се поделят средствата между държавите, а след това - между регионите?

4. Как да получим достъп до структурните фондове?

5. Кой може да се възползва от помощта на структурните фондове?

6. В кои области действат структурните фондове?

7. В каква степен политиката на сближаване допринася за постигането на т.нар. цели „от Лисабон“?

8. Какво стана с бившите фондове или програми ФЕОГА, ФИОР, URBAN, INTERREG, ИСПА - съществуват ли те и през 2007-2013 г?

9. Как се извършва контролът върху проектите, как се осъществява борбата с измамите?

10. Какъв е ефектът от политиката на сближаване?

Ако имате въпроси, на които този интернет сайт не дава отговор, моля свържете се със службата Inforegio, информационен център на генералната дирекция, отговаряща за регионалната политика.

Oтговор

6. В кои области действат структурните фондове?

Регламентите за структурните фондове определят „допустими“ категории разходи, чийто списък е приложен pdf en. Подготвяйки оперативните програми, страните членки и регионите решават как ще разпределят отпуснатите им суми в зависимост от основните теми.

Действието на структурните фондове засяга много области: технологична научноизследователска и развойна дейност, информационно общество, помощ за предприятия, развитие на инфраструктури (транспорт, телекомуникации, здраве, образование), енергия, превенция на рискове, околна среда, мерки за заетост, помощи за обучение, туризъм, култура…

Вижте приоритетите на вашия регион.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии