Navigation path

Additional tools

10 въпроса за политиката на сближаване

въпрос

1. Какво представлява политиката на сближаване?

2. Какво е определението за регион на европейско ниво?

3. Как се поделят средствата между държавите, а след това - между регионите?

4. Как да получим достъп до структурните фондове?

5. Кой може да се възползва от помощта на структурните фондове?

6. В кои области действат структурните фондове?

7. В каква степен политиката на сближаване допринася за постигането на т.нар. цели „от Лисабон“?

8. Какво стана с бившите фондове или програми ФЕОГА, ФИОР, URBAN, INTERREG, ИСПА - съществуват ли те и през 2007-2013 г?

9. Как се извършва контролът върху проектите, как се осъществява борбата с измамите?

10. Какъв е ефектът от политиката на сближаване?

Ако имате въпроси, на които този интернет сайт не дава отговор, моля свържете се със службата Inforegio, информационен център на генералната дирекция, отговаряща за регионалната политика.

Oтговор

5. Кой може да се възползва от помощта на структурните фондове?

Европейските граждани, които могат да искат помощ от европейските фондове, са много, но не винаги го знаят… Бенефициенти на политиката на сближаване могат да бъдат предприятия (по-специално малки и средни), публични органи, асоциации или отделни лица, представящи проект, отговарящ на критериите за подбор, определени от управляващия орган на програмата. Представените в Европа чуждестранни компании също могат да се възползват от помощта на структурните фондове. В рамките на програмирането за 2007-2013 г. всяка страна има задължение да публикува и актуализира редовно списък на всички бенефициенти на структурни фондове.

Щракнете тук, за да видите тези списъци en.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии