Navigation path

Additional tools

10 otázok o politike súdržnosti

Odpoveď

3. Ako sa prostriedky z fondov rozdeľujú medzi členské štáty a potom medzi regióny?

Objem finančných prostriedkov určených v období rokov 2007 – 2013 na regionálnu politiku sa stanovil momentom schválenia finančných výhľadov, t. j. sedemročného rozpočtu Únie (na zasadnutí Európskej rady 17. decembra 2005). Pre 27 členských štátov tak bolo na plnenie cieľov politiky súdržnosti v tomto období vyčlenených celkovo 347 miliárd eur. Rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivé štáty bolo predmetom rokovania Rady.

Prioritu mali krajiny a regióny, v ktorých rozvoj zaostáva. Každý štát rozdeľuje pridelené prostriedky medzi regióny, na ktoré sa vzťahuje cieľ „Konvergencia“ a tie, ktoré spadajú pod cieľ „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“. Potom sa musia vypracovať „operačné programy“, ktoré sa môžu vzťahovať na celé územie štátu (tzv. tematické programy ako napr. životné prostredie a doprava) alebo na určitý región (tzv. regionálne programy).

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá