Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

3. Kuidas jaotatakse rahalisi vahendeid riikide ja seejärel piirkondade vahel?

Liikmesriigid määravad oma finantsperspektiivid ehk Euroopa eelarve kindlaks seitsmeks aastaks. Viimase finantsperspektiivi osas jõuti kokkuleppele Euroopa Ülemkogu 17. detsembri 2005. aasta kohtumisel, mille raames määrati kindlaks ajavahemikus 2007–2013 regionaalpoliitikale eraldatavad vahendid. Liikmesriikidele eraldatakse kõnealusel perioodil ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseks kokku 347 miljardit eurot. Läbirääkimisi eraldiste jaotumise kohta riikide vahel peeti nõukogus ning esmatähtsateks olid vähemarenenud riigid ja piirkonnad.

Iga riik jaotab kõnealused vahendid piirkondade vahel, mis on kaasatud lähenemise ning konkurentsivõime ja tööhõive eesmärkidesse. Seejärel töötavad riigid välja rakenduskavad, mis võivad hõlmata kõiki asjaomase riigi piirkondi (selliste valdkondlike programmide puhul nagu keskkond ja transport) või konkreetset piirkonda (piirkondlikud kavad). Seejärel jaotavad riigid vahendid piirkondade vahel, võttes arvesse komisjoni statistilistel andmetel põhineva suunava jaotuse.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis