Navigation path

Additional tools

10 otázok o politike súdržnosti

Odpoveď

2. Aké je vymedzenie regiónov na európskej úrovni?

Krajiny EÚ si zvolili rozdielne administratívne členenie svojich území. Na európskej úrovni sa so zámerom zjednodušiť správu programov a porovnávanie štatistík vymedzili regióny označované ako NUTS (nomenclatures d’unités territoriales statistiques – nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely). Každá krajina sa delí na štatistické jednotky, pričom v súčasnosti sa Európska únia na základe pravidiel Štatistického úradu Európskych spoločenstiev en delí na úrovni NUTS II na 271 územných jednotiek.

V rámci cezhraničnej spolupráce sa možno stretnúť aj s výrazom „euroregióny“. Tento pojem vznikol v Európe po druhej svetovej vojne z iniciatívy miestnych politikov, ktorí chceli presadzovať záujmy spoločné pre ľudí žijúcich na rôznych stranách tých istých hraníc.
Ide o združenia, ktoré nemajú určitú právnu formu. Existujú nezávisle na Európskej únii, ale často sa podieľajú na projektoch európskej územnej spolupráce. Euroregióny zastupuje Združenie európskych pohraničných regiónov en.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá