Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

2. Jak w kontekście europejskim definiuje się regiony?

W poszczególnych krajach UE obowiązują zupełnie różne jednostki podziału administracyjnego. Aby ułatwić zarządzanie programami i porównania statystyczne, na poziomie europejskim regiony zdefiniowano w/g tzw. systemu NUTS – wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Każdy kraj podzielono na jednostki statystyczne – Unia Europejska obejmuje obecnie 271 takich jednostek na poziomie II, określonych przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich en.

W kontekście współpracy ponadgranicznej czasami spotyka się również sformułowanie „euroregiony”. W Europie pojęcie to narodziło się po drugiej wojnie światowej z inicjatywy lokalnych działaczy politycznych, którzy pragnęli w ten sposób promować wspólne interesy łączące społeczności po obu stronach granic.
Są to stowarzyszenia, które nie mają określonego statusu prawnego. Funkcjonują one niezależnie od Unii Europejskiej, ale często uczestniczą w europejskich projektach współpracy terytorialnej. Euroregiony reprezentuje Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych en.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe