Navigation path

Additional tools

10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

2. Jak EU definuje regiony?

Správní členění jednotlivých členských států se velmi liší. Pro usnadnění správy programů a statistických srovnání byly na evropské úrovni definovány tzv. regiony NUTS („nomenclature des unités territoriales statistiques“, tj. „klasifikace územních statistických jednotek“). Každá země je rozdělena na statistické jednotky, přičemž v současné době je v EU 271 regionů na úrovni NUTS II definovaných Statistickým úřadem Evropských společenství en.

Pro účely přeshraniční spolupráce existují rovněž tzv. „euroregiony“. Vznikly po druhé světové válce z iniciativy místních politiků, kteří chtěli společně prosazovat zájmy sdílené na obou stranách hranic. Jedná se o sdružení obcí, která nemají jednotnou právní formu.
Ačkoli se často účastní evropských projektů v oblasti územní spolupráce, existují nezávisle na Evropské unii. Zastupuje jeSdružení evropských příhraničních regionů  en.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média