Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

10. Kāda ir kohēzijas politikas ietekme?

Kohēzijas politikai dažās valstīs ir milzīga ietekme uz ieguldījumiem (līdz pat 4 % no iekšzemes kopprodukta). Sākot plānošanu, dalībvalstis (īpaši valsts stratēģiskajās atsauces pamatprogrammās) nosaka kvantitatīvus mērķus, kas jāsasniedz.

Dalībvalstis un Eiropas Komisija novērtē programmas, lai noteiktu, kāda ir to ietekme. Reizi trijos gados Komisija publicē ziņojumu par kohēziju, kur aprakstīta reģionu attīstība un politikas rezultāti. Tā arī reizi gadā nāk klajā ar progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju.

Izaugsme un darbavietas ES — kohēzijas politikas rezultāts

  • Palielinājies IKP uz vienu iedzīvotāju Grieķijā, Īrijā, Portugālē un Spānijā. Piemēram, laika posmā no 1995. gada līdz 2005. gadam Grieķijā IKP uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis no 74% līdz 88% ES vidējā apjoma.
  • Kohēzijas politika palīdz samazināt ienākumu atšķirības docen starp bagātākajiem un nabadzīgākajiem reģioniem. Pateicoties straujai izaugsmei, ko veicinājusi kohēzijas politika, šī atšķirība samazinājusies aptuveni par sestdaļu (laika posmā no 2000. gada līdz 2005. gadam).
  • Sagaidāms, ka līdz 2015. gadam Polijā kohēzijas politikas rezultātā radīsies 440 000 jaunu darbavietu un ka, pateicoties šai politikai, IKP pieaugs par 6%, bet investīciju apjoms — par 21%.
  • Laikā no 2000. gada līdz 2006. gadam ir izbūvēti autoceļi, kuru kopējais garums ir vairāk nekā 44 000 km en(1). Izbūvēti arī dzelzceļi, kuru kopējais garums ir apmēram 12000 km(2).
  • Sniegts līdzfinansējums ceļu būvniecībai Spānijā pdfen, to kopējais garums ir vairāk nekā 1200 km. Šie ceļi ik gadu aiztaupa aptuveni 1,2 miljonus ceļā pavadītu stundu.
  • No kohēzijas politikas budžeta palīdzību saņēmuši vairāk nekā 250 000 Lielbritānijas mazo uzņēmumu pdfen. No tiem 16 000 saņēmuši tiešu finansiālu atbalstu.

Lai nodrošinātu kohēzijas politikas panākumus, ir ļoti svarīgi mērīt tās ietekmi un rezultātus. Tādējādi iespējams Eiropas iedzīvotājiem parādīt, kas tieši sasniegts ar šīs politikas palīdzību. Turklāt tā arī rodas iespēja mācīties no paraugprakses un nepārtraukti uzlabot projektus un programmas.

 

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi