Navigation path

Additional tools

10 otázok o politike súdržnosti

Odpoveď

1. Čo je to politika súdržnosti?

Výraz „politika súdržnosti“ označuje politický rámec pre solidaritu na európskej úrovni, ktorá sa do reality pretavuje prostredníctvom stoviek tisícov projektov po celej Európe podporovaných z dvoch štrukturálnych fondov: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF), a takisto z Kohézneho fondu.
V zmysle ustanovení Jednotného európskeho aktu prijatého členskými štátmi v roku 1986 je cieľom hospodárskej a sociálnej súdržnosti „zmenšovanie nerovnomerností medzi rôznymi regiónmi a zaostalosti najviac znevýhodnených oblastí“.

Projekt novej európskej zmluvy (tzv. Lisabonskej zmluvy) pridáva tejto politike tretí rozmer, keď ju definuje ako „politiku hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“. Znamená to, že politika súdržnosti by mala takisto podporovať vyváženejší a trvalo udržateľný územný rozvoj.
Európska regionálna politika predstavuje konkrétnejšie opatrenia EFRR vykonávané na úrovni regiónov.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá