Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

1. Kas ir kohēzijas politika?

Jēdziens „kohēzijas politika” izsaka politisko regulējumu Eiropas līmeņa solidaritātei, kas izpaužas simtiem tūkstošos projektu, kurus visā Eiropā finansē no diviem struktūrfondiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF), kā arī no Kohēzijas fonda.
Ekonomiskās un sociālās kohēzijas princips, ko dalībvalstis iekļāva 1986. gada Vienotajā aktā, paredz „mazināt atšķirības starp dažādiem reģioniem un mazattīstīto reģionu atpalicību”. Plānotajā jaunajā līgumā par Eiropas Savienību šai koncepcijai pievienots trešais elements, jo runa jau ir par „ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas politiku”.

Tas nozīmē, ka kohēzijas politika jāveido tā, lai veicinātu līdzsvarotāku un ilgtspējīgāku teritoriālo attīstību.
Eiropas reģionālā politika savukārt ir saistīta ar specifiskāku ERAF darbības jomu, un to īsteno reģionu līmenī.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi