Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

1. Mis on ühtekuuluvuspoliitika?

Mõiste „ühtekuuluvuspoliitika” tähistab solidaarsuspoliitikat Euroopa tasandil, mille raames toetatakse sadu tuhandeid projekte kogu Euroopas. Need saavad toetust kahest struktuurifondist (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond) ning Ühtekuuluvusfondist. 1986. aastal Ühtses Euroopa aktis esitatud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuspoliitika kohaselt nähakse ette „eri regioonide arengutaseme ühtlustamine ning mahajäämuse vähendamine”.
Uue Euroopa Liidu lepingu ettepanekuga lisatakse kolmas mõõde, kui nimetatakse „majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvuspoliitikat”.

See tähendab, et ka ühtekuuluvuspoliitika abil tuleb edendada tasakaalukamat ja jätkusuutlikumat territoriaalset arengut. Regionaalpoliitika Euroopa tasandil sarnaneb FEDERi (Euroopa Regionaalarengu Fondi) konkreetsele tegevusele piirkondlikul tasandil.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis