Navigation path

Additional tools

10 въпроса за политиката на сближаване

въпрос

1. Какво представлява политиката на сближаване?

2. Какво е определението за регион на европейско ниво?

3. Как се поделят средствата между държавите, а след това - между регионите?

4. Как да получим достъп до структурните фондове?

5. Кой може да се възползва от помощта на структурните фондове?

6. В кои области действат структурните фондове?

7. В каква степен политиката на сближаване допринася за постигането на т.нар. цели „от Лисабон“?

8. Какво стана с бившите фондове или програми ФЕОГА, ФИОР, URBAN, INTERREG, ИСПА - съществуват ли те и през 2007-2013 г?

9. Как се извършва контролът върху проектите, как се осъществява борбата с измамите?

10. Какъв е ефектът от политиката на сближаване?

Ако имате въпроси, на които този интернет сайт не дава отговор, моля свържете се със службата Inforegio, информационен център на генералната дирекция, отговаряща за регионалната политика.

Oтговор

1. Какво представлява политиката на сближаване?

Изразът „политика на сближаване“ се отнася до политическата рамка на солидарност на европейско ниво, в която се вписват стотици хиляди проекти в цяла Европа, подпомагани от двата структурни фонда – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), както и от Кохезионния фонд.
Икономическото и социално сближаване – такова, каквото е описано от страните членки в Единния акт през 1986 г., цели „намаляване на различията между отделните региони и на изоставането на най-необлагодетелстваните региони“.

Новият проект за договор на Европейския съюз му придава още едно, трето измерение и говори за: „политика на икономическо, социално и териториално сближаване“.
Това означава, че политиката на сближаване трябва да работи и в полза на по-балансирано и устойчиво териториално развитие. Европейската регионална политика намира израз в по-конкретните действия на ЕФРР на регионално ниво.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии