Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 •  
 • Tekst väiksem  
 • Tekst suurem  

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Auditeerimisasutus ELi rahu ja lepitamise programm 2014–2020 (PEACE)
ESPON (Euroopa territoriaalse arengu ja ühtekuuluvuse vaatlusvõrk) Eelarve
Eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega Euroopa 2020. aasta strateegia
Euroopa Liidu Solidaarsusfond Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)
Euroopa Sotsiaalfond (ESF) Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI)
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESI fondid) Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide korralduskomitee
Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKR) Euroopa tööhõivestrateegia (ETS)
Finantskorrektsioonid Hindamine
INTERACT INTERREG EUROPE
Innovatsioon Kaasrahastamismäär
Keskkond Kontrollimine ja auditeerimine
Korraldusasutus Kulude abikõlbulikkus
Laienemine Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Maksed Mägipiirkonnad
Määrused N + 2
NUTS Partnerlus
Partnerlusleping (PL) Pettus
Piirkondadevaheline koostöö Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk
Piirkonnad majandusmuutuses Programmitöö
Proportsionaalsus Põhja-Iirimaa töökond
Rahastamisvahendid Rakenduskava
RegioStarsi auhinnad Regioonide Komitee
Riigiabi Riikidevaheline koostöö
Seire Seirekomisjon
Sertifitseerimisasutus Subsidiaarsus
Säästev areng Teave ja üldsuse teavitamine
Tehniline abi Territoriaalne ühtekuuluvus
Transport Täiendavus
Tööhõive URBACT – linnade arenguvõrgu programm
Vabastamine Vahendite tagasinõudmine
Võrdsed võimalused Äärepoolseimad piirkonnad
Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA) Ühinemisläbirääkimised
Ühtekuuluvusaruanne Ühtekuuluvusfond
Ühtekuuluvuspoliitika Üldised toetused
Üleeuroopalised võrgud (TENid)