Tööhõive ja tööturg

ELi ühtekuuluvuspoliitika on ELi instrumentidest võib-olla kõige nähtavam ja suurem ning annab olulise panuse Euroopa tööhõivesse ja pikaajalisse majanduskasvu tehtavatesse investeeringutesse.

Lisatööriistad

  •  
  • Tekst väiksem  
  • Tekst suurem  

Poliitika investeerib innovatsiooni ning uurimis- ja arendustegevusse, finantsressursside ja taristu arendustegevuste kättesaadavusse, toetades nii kokkuvõttes äriinkubatsiooni, enesearendust, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning mikroettevõtjaid soodustavaid tingimusi.ELi ühtekuuluvuspoliitika toetusvaldkonda kuuluvad ka investeeringud tööhõiveteenuste taristutesse, sealhulgas kohalikesse arendusalgatustesse ja naabrusteenustesse, millega luuakse juurde töökohti.Osa sellest tööst on edendada tööhõivesõbralikku kasvu, edendades kodust kasvupotentsiaali, sealhulgas hääbuvate tööstuspiirkondade ümberstruktureerimist, ning parendades teatavate loodus- ja kultuurivarade kättesaadavust ja arendamist.

Sotsiaalse kaasatuse valdkonda tehtava panuse raames toetab ELi ühtekuuluvuspoliitika tööturu reforme, millega edendatakse võrdseid võimalusi kõikidele, eriti aga naistele, noortele ja vanadele töötajatele ning rahvusvähemustele.

 

Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020