Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Lisatööriistad

 •  
 • Tekst väiksem  
 • Tekst suurem  

Uudised

  Euroopa Komisjon algatab kogu ELi hõlmava avaliku arutelu piiriülese koostöö allesjäänud takistuste üle.

  Euroopa koostööpäeva puhul ja nädal pärast regionaalpoliitika piiriülese koostöö programme ühendava raamistiku Interreg 25. aastapäeva tähistamist algatab Euroopa Komisjon kogu ELi hõlmava avaliku arutelu piiriülese koostöö allesjäänud takistuste üle.

  Õiguslikke ja halduslikke piire on veel palju ning need takistavad piiriülest tegevust. Selle tõttu jääb meie piirialadel kasutamata suur majanduslik potentsiaal. Kõnealuse avaliku arutelu käigus on komisjonil võimalus küsida 185 miljonilt ELi piirialade elanikult, milliste takistustega nad oma igapäevaelus kokku puutuvad, ja kuulda nende ettepanekuid takistuste ületamise kohta.

  Regionaalpoliitika volinik Corina Creţu lausus Viinis avaliku arutelu avakõnet pidades: „2014.–2020. aastal investeeritakse ühtekuuluvuspoliitika vahenditest meie piirialadesse üle kümne miljoni euro, et edendada piiriülest koostööd. Kuid üksnes rahalisest toetusest ei piisa ja ma usun, et me saame teha rohkem. Selle ametiaja jooksul kavatseb komisjon teha konkreetseid ettepanekuid allesjäänud piiriüleste probleemide lahendamiseks ning selleks on meil vaja väärtuslikku panust Euroopa elanikelt, kes selliste takistustega iga päev kokku puutuvad. Ma loodan, et paljud teist mitte ainult ei osale ise arutelul, vaid ka levitavad selle kohta teavet ning innustavad inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid sellest osa võtma.”

  Oma algatuse toetamiseks palus volinik Creţu regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi teenistuste juhtidel kõnealusele teabekogumisele kaasa aidata ning tutvustada Interregi programmide eeliseid asjaomastes piirkondades kohapeal. Kuni oktoobri keskpaigani külastavad komisjoni ametnikud ühtteist piiriala kogu Euroopas, et kohtuda sealsete elanike ja nende esindajatega ning tutvuda parimate tavadega.

  Lisateave:

  INFOREGIO veebisaidil

  Eurobaromeetri uuring piiriülese koostöö kohta

  @EU_Regional / @CorinaCretuEU  #interreg25 #BorderSurveyEU

  https://www.facebook.com/EUinmyregion

  Rohkem kui kolmandik ELi kodanikest elab Euroopa piirialadel. Riigipiiridel on nende eludele otsene ja kaudne mõju. 
  Euroopa territoriaalne koostöö (Interregi programmid) täidab olulist rolli riigipiiridega seotud takistuste kõrvaldamises ja piiriülese koostöö edendamises. Suhteliselt väikese eelarvega on Interregi projektid saavutanud palju kodanike jaoks käegakatsutavaid tulemusi, näiteks piiriülese julgeoleku, transpordi, hariduse, energeetika, tervishoiu, koolituste ja töökohtade loomise valdkonnas. 
  2014.–2020. aastal investeeritakse piirkondadevahelisse koostöösse üle 10 miljardi euro, millest ligikaudu 6,6 miljardit eurot läheb piiriülestesse piirkondadesse. See peaks tagama investeeringute maksimaalse mõju ja senisest suurema efektiivsuse. 
  Suur osa piirialade majanduspotentsiaalist on seni kasutamata jäänud naaberriikide vastastikuse usalduse puudumise või isegi negatiivse suhtumise tõttu piiriülesesse koostöösse. Seetõttu korraldas regionaalpoliitika peadirektoraat esmakordselt Eurobaromeetri küsitluse piirialadel elavate kodanike meelsuse kindlakstegemiseks ja kaardistamiseks. See uuring aitab ELi meetmeid paremini sihtida. All on kirjeldatud olulisemaid tulemusi.

  Teadlikkus ELi rahastatavatest piiriülese koostööga seotud tegevustest 

  • Kolmandik (31%) piirialade elanikest teab oma piirkonnas toimuvaid ELi rahastatavaid piiriülese koostööga seotud tegevusi.
  • Üldiselt näitasid küsitluses kõige suuremat teadlikkust üles Ida- ja Kesk-Euroopa piirialade elanikud.  

  Põhjused naaberriigis käimiseks 

  • Ligikaudu kolmveerand (76%) vastanutest on välismaal käinud. Välismaal käinute osakaal on kõige suurem Põhja- ja Kesk-Euroopa riikide piirialade elanike hulgas.
  • Vastused näitasid, et kõige sagedamini külastatakse teisi ELi riike vaba aja veetmiseks ehk turistina (57%) ja kaupade või teenuste ostmiseks (35%). Töö- või ärialaselt reisib ainult 14% vastanutest. Iirimaa ja Ühendkuningriigi (Põhja-Iirimaa) vahelised piirialad olid selles osas erandlikud – rohkem kui pool vastanutest on piiri ületanud sõprade külastamiseks.

  Piirialade elanike usalduslikkus  

  • Valdav enamus (61%) vastanutest nõustus väitega, et suurem osa inimestest väärib usaldust. Suuremat osa inimestest usaldavate vastanute osakaal oli kõige suurem Põhjamaade elanike hulgas.
  • Vastused näitasid, et ei ole erilist vahet, kas teise ELi riigi kodanik on naaber (59% vastanutest ütlesid, et selline olukord ei tekita neis mingeid negatiivseid tundeid), töökaaslane või pereliige (mõlemal juhul 58%). Vastanud suhtusid mõnevõrra halvemini võimalusse, et teise ELi riigi kodanikust võiks saada ülemus (49%). 

  Tegurid, mis vastanute arvates takistavad piirialade piiriülest koostööd

  • Rohkem kui kolmandik (37%) peab piirialal elamist heaks võimaluseks, samas kui ainult 4% vastanutest näeb seda takistusena. Pool (55%) vastanutest ütles, et ELi sisepiiri lähedal elamine ei mõjuta nende elukvaliteeti.
  • Vähemalt pool vastanutest (57%) nimetas piiriülest koostööd takistava probleemina keelebarjääri.
  • Üle 40% vastanutest peab probleemiks sotsiaalmajandusliku arengu erinevusi ja õigus- või haldussüsteemi erinevusi ning vähemalt kolmandik leiab, et piiriülest koostööd takistavad kultuurierinevused või ebapiisav juurdepääsetavus.
  • Kultuurierinevusi mainisid kõige sagedamini Saksamaa ja Poola piiri lähedal asuvate alade elanikud. Ebapiisavat juurdepääsetavust peeti kõige sagedamini probleemiks Lääne-Euroopas, eriti Itaalias. 

  Hiljuti teostatud Eurobaromeetri küsitluses nimega „Kodanike teadlikkus ja arusaam ELi regionaalpoliitikast” ilmnes, et ainult viiendik kõigist kodanikest (sh mitte-piirialade elanikest) teadsid, et sellesse valdkonda investeeritakse ELi regionaalpoliitika vahendeid. Need tulemused näitavad, et Interregi programmide tutvustamiseks tuleb teha rohkem tööd.
  Tulemusi arutatakse kõrgetasemelisel konverentsil 25 aastat Interregi, mille korraldab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina Luksemburg koostöös Euroopa Komisjoni ja programmiga INTERACT.

  Lisateave 

  Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue piirkondadevahelise koostööprogrammi („Interact”), kus osalevad kõik ELi liikmesriigid, Norra ja Šveits ning mis moodustab Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) umbes 40 miljonit eurot. Programm on teadmiste keskus, et vahetada ERFi raames loodud koostööprogrammide vahel teavet ja häid tavasid ning luua ühiseid algatusi.

  Euroopa regionaalpoliitika volinik Corina Crețu ütles: „Euroopa piirkondadele saab selgemaks, et koostöö on hea viis astuda vastu katsumustele, millega nad koos silmitsi seisma peavad, olenemata sellest, kas tegu on majanduslike, keskkondlike või sotsiaalsete probleemidega. Muutes paremaks koostööprogrammide tulemusi või julgustades uusi koostöövorme, nagu makropiirkondlikud strateegiad, aitab programm Interact kaasa avaliku poliitika efektiivsuse tõstmisele.”

  Programmiga rahastatakse projekte ja tegevusi, mille eesmärk on edendada Euroopa territoriaalse koostöö programmide juhtimis- ja kontrollisuutlikkust ning samuti nende võimet programmi tulemusi jäädvustada ja neid avalikustada. Programmiga edendatakse ka juhtimise võimekust innovatiivsete koostöölähenemiste, nagu Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste või makropiirkondlike strateegiate, rakendamisel partnerite vahel, kes on pärit erinevatest Euroopa riikidest ja asutustest.

  Neid tegevusi ja projekte (mida kaasrahastab ERF kuni 85% ulatuses) viivad ellu Interacti sekretariaat Bratislavas (SK) ja neli teabekontorit Turus (FI), Valencias (ES), Viinis (AT) ja Viborgis (DK).

  Lisateave:

Rohkem uudiseid

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people